4 min. czytania 28 lut 2017
crowd pedestrian crossings japan

Czego potrzebują liderzy działów finansowych, aby usprawnić sprawozdawczość w swoich organizacjach

Autor Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

4 min. czytania 28 lut 2017
Powiązane tematy Audyt

Pokaż załączniki

  • EY reporting a new era of corporate disclosure (pdf)

    Pobierz 537 KB

Nowe technologie i innowacyjne modele operacyjne mogą pomóc nam dotrzymać kroku w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

W dzisiejszych, błyskawicznie zmieniających się realiach sprawozdawczości przedsiębiorstw, szybkość reakcji ma kluczowe znaczenie. Zwiększa się nie tylko ilość produkowanych danych, ale także tempo ich przetwarzania oraz działania procesów. Od zespołów odpowiedzialnych za sprawozdawczość oczekuje się dostarczania najwyższej jakości informacji, które są zarówno poparte solidnymi danymi, jak i stanowią rzetelną podstawę do prognozowania przyszłości – a wszystko to w bardzo krótkich terminach.

Sprawność raportowania stanowi wyzwanie dla wielu organizacji. Używanie zbyt wielu systemów w przedsiębiorstwie utrudnia gromadzenie i analizę dużych zbiorów danych, a nieefektywne procesy sprawozdawcze wydłużają czas reakcji działów finansowych, a w efekcie osób zarządzających.

Wpływ stale zmieniającej się technologii jest wyraźnie widoczny w badaniu EY, „Jak sprawozdawczość może nadążyć za rzeczywistością?”, w którym zebrano opinie tysiąca osób na stanowiskach dyrektorów finansowych lub kontrolerów finansowych z dużych organizacji. Respondenci, zapytani o główne zewnętrzne wyzwania w procesie sprawozdawczym, na pierwszym miejscu wskazali „zmiany technologiczne”.

Według 30% ankietowanych wyzwaniem są właśnie zmiany technologiczne, zdaniem 25% są to zmiany na rynku, 23% wskazało na kwestie regulacyjne, oraz 23% na potrzebę spełnienia krajowych i międzynarodowych wytycznych i norm.

Złożone otoczenie

Zespoły odpowiedzialne za sprawozdawczość przestały być postrzegane wyłącznie jako grupy zajmujące się tworzeniem i przekazywaniem raportów. Obecnie oczekuje się od nich analizowania szczegółowych informacji i wyciągania wniosków z dużych, dynamicznych i zróżnicowanych zbiorów danych. Ponadto, personel finansowy zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczać dane, gdyż koszty prawne i wizerunkowe ewentualnych naruszeń stanowią istotne ryzyko dla każdej organizacji.

Kadra kierownicza ds. finansowych działa w coraz bardziej złożonym otoczeniu i musi się przygotować na to, co niesie przyszłość. Wszystkie firmy stoją w obliczu wyzwań związanych z rosnącą automatyzacją, koniecznością korzystania z nowych technologii oraz harmonizacją systemów. Dyrektorzy finansowi już dziś powinni przygotować się na czwartą rewolucję przemysłową i zmiany, jakie ze sobą niesie.

Wśród wyzwań stojących obecnie przed organizacjami wymienia się m.in. jednoczesne zastosowanie zbyt wielu systemów, które nie są ze sobą kompatybilne, brak automatyzacji, czy wszechobecne technologie, które czasem trudno pojąć lub zastosować. Wyzwania te wynikają częściowo z rosnących wymogów sprawozdawczych i regulacyjnych. Aby nadążyć za zmianami firmy wprowadzają wiele rozwiązań, które mnożą zawiłości systemowe w tych przedsiębiorstwach.

Żeby zapewnić sprawność działania w obszarze sprawozdawczości i czerpać wartość z technologii, liderzy muszą przyjąć strategiczne podejście do zasobów ludzkich.

Wnioski z naszego badania jako absolutny priorytet dla sprawozdawczości wskazują na konieczną poprawę w analizie danych finansowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT.Wniosek ten wskazało aż 41% respondentów, kolejno wymieniano konieczność zwiększenia wydajności (33%), czy wymóg zaspokojenia rosnących potrzeb szybciej dostępnych informacji (31%).

Znaczenie systemów i narzędzi do przetwarzania danych odzwierciedlają plany inwestycyjne na ten cel - 84% firm na świecie zamierza w ciągu kolejnych dwóch lat podnieść nakłady na technologie wspierające proces sprawozdawczy. Głównym obszarem zainteresowania będą tzw. technologie zwinne (ang. agile technologies). W szczególności chodzi tu o chmurę, która pozwala firmom na szybkie reagowanie na wymogi technologiczne i zmieniające się potrzeby biznesowe. Jako istotne wymieniano także efektywne zbieranie danych, sztuczną inteligencję czy technologię blockchain.

Umiejętności na wagę złota

W miarę postępu automatyzacji tradycyjnych zadań w procesie sprawozdawczym, spadnie zapotrzebowanie na dużą liczbę pracowników pełnoetatowych. Roboty wykonujące rutynowe prace będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w organizacjach. Pozwoli to specjalistom, którzy dotychczas wykonywali powtarzalne zadania, skupić się na tych bardziej ambitnych, np. analityka predykcyjna czy zarządzanie relacjami z interesariuszami.

Kadra kierownicza odpowiedzialna za proces sprawozdawczy będzie poszukiwać specjalistów w dziedzinie nowych technologii, które napędzają innowacje w sprawozdawczości. Jak pokazuje nasze badanie, umiejętności związane z technologiami i danymi są na wagę złota. Kompetencje w zakresie infrastruktury informatycznej to najczęściej pożądana umiejętność (36%), na kolejnych miejscach plasują się kolejno analiza danych finansowych (33%) i analiza biznesowa (27%).

Aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom, liderzy muszą już teraz strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi, tak by móc zapewnić sprawność działania w obszarze sprawozdawczości i czerpać wartość zarówno z umiejętności specjalistów jak i z technologii. Oznacza to zachowanie równowagi między pozyskiwaniem pracowników z zewnątrz i rozwijaniem zatrudnionych już członków zespołu.

Nowe technologie i możliwości dają liderom departamentów finansowych większą kontrolę nad tym, w jaki sposób realizowana jest sprawozdawczość. Dyrektorzy finansowi od lat modyfikują modele operacyjne funkcji finansowej, stosując między innymi usługi wspólne i outsourcing procesów transakcyjnych. Obecnie coraz częściej rozszerza się zakres funkcjonalny zarówno usług wspólnych, jak i outsourcingu, powierzając im także proces raportowania

W skali światowej ponad połowa (55%) liderów finansowych zamierza w ciągu najbliższych dwóch lat istotnie lub bardzo istotnie zwiększyć outsourcing, aby zapewnić wsparcie funkcjom sprawozdawczym. Dyrektorzy finansowi grup kapitałowych wykazują największe zainteresowanie takim rozwiązaniem i przewidują więcej usług outsourcingu (67%), usług zarządzanych (63%), centrów usług wspólnych w lokalizacjach onshore i nearshore (61%), a także scentralizowanych centrów kompetencji (58%).  

Zmiana modeli operacyjnych stwarza możliwość wyeliminowania zbędnych procesów, usprawnienia najważniejszych zadań, osiągnięcia globalnej spójności i zautomatyzowania większej liczby czynności. Pozwoli to stworzyć bardziej efektywną i elastyczną sprawozdawczość. 

W nadchodzących latach sprawozdawczość korporacyjna będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Będzie wysoce zautomatyzowana, sprawniejsza i coraz bardziej zorientowana na przyszłość. Skupiając się na innowacyjnych technologiach oraz bardziej elastycznych i sprawnych modelach operacyjnych, dyrektorzy finansowi mogą zaprojektować i dostarczyć narzędzia do szybkiego raportowania, którego wymaga świat.

Poglądy osób trzecich przedstawione w niniejszym artykule nie muszą być tożsame ze stanowiskiem światowej organizacji EY lub jej firm członkowskich. Ponadto należy je interpretować w kontekście czasu, w którym zostały zaprezentowane.

Podsumowanie

Peter Wollmert z EY omawia wyniki ogólnoświatowego badania liderów finansowych i wyjaśnia, w jaki sposób innowacyjne technologie i nowoczesne modele operacyjne mogą stać się początkiem nowej ery dynamicznej sprawozdawczości.

Informacje

Autor Peter Wollmert

EY Global and EY EMEIA Financial Accounting Advisory Leader

Senior Assurance leader. Promoting quality and effectiveness in corporate reporting and the audit. Advocate for the future of the accounting profession. Passionate runner and scuba diver.

Kontakt lokalny

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Powiązane tematy Audyt
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)