2 min. czytania 24 cze 2020
ey-nowe-wytyczne-ebc-dotyczace-zarzadzania-ryzykiem-klimatu

Nowe wytyczne EBC dotyczące zarządzania ryzykiem klimatu

Autorzy
Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

2 min. czytania 24 cze 2020

W maju 2020 roku Europejski Bank Centralny rozpoczął konsultacje dotyczące wytycznych związanych z ryzykiem klimatu, zawierających oczekiwania nadzorcze w zakresie m.in. zarządzenia ryzykiem oraz ujawnień. Jest to bardzo duży krok naprzód z punktu widzenia zobowiązania instytucji finansowych do uwzględnienia ryzyka klimatu.

Ten artykuł wchodzi w skład Biuletynu Ryzyka

W ramach realizacji przyjętego przez Komisję Europejską „Planu działania: finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego” w maju 2020 roku Europejski Bank Centralny rozpoczął konsultacje dotyczące wytycznych związanych z ryzykiem klimatu , zawierających oczekiwania nadzorcze w zakresie m.in. zarządzenia ryzykiem oraz ujawnień. Jest to bardzo duży krok naprzód z punktu widzenia zobowiązania instytucji finansowych do uwzględnienia ryzyka klimatu. 

Oczekiwania EBC dotyczące ryzyka klimatu obejmują 13 punktów:

 1. Instytucje powinny zrozumieć wpływ ryzyka klimatu i zagrożeń środowiskowych na otoczenie biznesowe w którym działają, w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, aby być w stanie podejmować strategiczne i biznesowe decyzje w oparciu o odpowiednie informacje.
 2. Podczas określania i wdrażania strategii biznesowej instytucje powinny uwzględniać ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe, mające istotny wpływ na ich otoczenie biznesowe w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.
 3. Organ zarządzający powinien uwzględnić ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe podczas przygotowania strategii biznesowej, celów biznesowych i ram zarządzania ryzykiem oraz powinien efektywnie sprawować nadzór nad ryzykiem klimatu i zagrożeniami środowiskowymi.
 4. Instytucje powinny uwzględnić ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe podczas określania swojego apetytu na ryzyko.
 5. Instytucje powinny przypisać odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem klimatu i zagrożeniami środowiskowymi w swoich strukturach organizacyjnych, zgodnie z modelem trzech linii obrony.
 6. Instytucje powinny raportować na wewnętrzne potrzeby zagregowane dane odzwierciedlające ich ekspozycję na ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe, celem umożliwienia organowi zarządzającemu podejmowania decyzji w oparciu o odpowiednie informacje.
 7. Instytucje powinny uwzględnić ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe jako czynniki wpływające na istniejące już kategorie ryzyka w systemach zarządzania ryzykiem, celem ich zarządzania i monitorowania w długim horyzoncie czasowym oraz regularnego przeglądu. Oczekuje się, że instytucje będą identyfikować i kwantyfikować te ryzyka w ramach procesu zapewniania adekwatności kapitałowej.
 8. W ramach zarządzania ryzykiem kredytowym instytucje powinny uwzględnić ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe na wszystkich etapach procesu kredytowego oraz monitorować to ryzyko w swoich portfelach.
 9. Instytucje powinny przeanalizować, w jaki sposób zdarzenia związane z klimatem mogą mieć negatywny wpływ na ciągłość biznesową oraz w jakim zakresie specyfika działalności instytucji może powodować zwiększenie ryzyka utraty reputacji i / lub odpowiedzialności instytucji.
 10. Zachęca się instytucje do stałego monitorowania wpływu czynników klimatycznych i środowiskowych na ich ekspozycje na ryzyko rynkowe i przyszłe inwestycje, oraz do opracowania scenariuszy stress-testów uwzględniających ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe.
 11. Instytucje posiadające materialną ekspozycję na ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe powinny oceniać adekwatność obecnych stress-testów, celem uwzględnienia ryzyka klimatu w scenariuszach testowych.
 12. Instytucje powinny ocenić, czy ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe mogą spowodować odpływy pieniężne lub wyczerpanie buforów płynności, a jeśli tak, to uwzględnią te czynniki w zarządzaniu ryzykiem płynności i kalibracji bufora płynności. Zachęca się instytucje do stałego monitorowania wpływu czynników klimatycznych i środowiskowych na ich ekspozycje na ryzyko rynkowe i przyszłe inwestycje, oraz do opracowania scenariuszy stress-testów uwzględniających ryzyko klimatu i zagrożenia środowiskowe.
 13. Na potrzeby ujawnień instytucje powinny publikować istotne informacje i KPI związane z ryzykiem klimatu i zagrożeniami środowiskowymi, które uznają za materialne co najmniej zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem” (2019/C 209/01).

  Celem opublikowanych wymogów jest przede wszystkim sprawdzenie odporności modeli biznesowych banków, oszacowanie wielkości ponoszonego ryzyka oraz w rezultacie weryfikacja, jak ryzyko klimatu wpływa na pozycję kapitałową instytucji. Mimo iż oczekiwania nie będą na razie wiążącymi wymogami, od końca tego roku duże instytucje finansowe będą musiały wyjaśnić brak zgodności z wytycznymi w myśl zasady comply or explain.

Pobierz

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W przypadku mniejszych instytucji ECB rekomenduje, aby właściwe organy krajowe wdrożyły wytyczne w sposób proporcjonalny do profilu ryzyka i modelu biznesowego danego banku.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autorzy
Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.