5 min. czytania 17 lis 2021
Ryzyko klimatyczne - priorytet dla banków na najbliższe 5 lat

Ryzyko klimatyczne - priorytet dla banków na najbliższe 5 lat

Autor Paweł Flak

EY Polska, Consulting, Associate Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

5 min. czytania 17 lis 2021

Zmiany klimatyczne szybko stały się priorytetem dla sektora usług finansowych, a także dla organów regulacyjnych, rządów i społeczeństw.

Ten artykuł wchodzi w skład 3/2021 wydania  Biuletynu Ryzyka

Prawie połowa członków zarządów międzynarodowych banków uczestniczących w badaniu Międzynarodowego Instytutu Finansów (IIF) i EY z 2021 r.1  postrzega  zmiany klimatyczne jako główne ryzyko wymagające największej uwagi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tylko ryzyko kredytowe (kluczowe ryzyko związane z działalnością bankową) oraz ryzyko cyberbezpieczeństwa plasowały się wyżej na agendzie CRO. Warto zwrócić uwagę, że w poprzednim analogicznym badaniu przeprowadzonym półtora roku wcześniej, zaledwie 17% CRO traktowało ryzyko klimatyczne jako priorytet.   

Znaczenie ryzyka klimatycznego jest jeszcze bardziej uderzające w perspektywie najbliższych pięciu lat. Ponad dziewięciu na dziesięciu CRO (91%) postrzega zmiany klimatu jako główne pojawiające się zagrożenie w horyzoncie 5-letnim. Tylko połowa respondentów wskazała na to w poprzedniej edycji badania w 2019 roku. 

Możliwości rozwoju ESG i identyfikowane bariery

Banki identyfikują szereg możliwości biznesowych w zakresie zrównoważonych finansów. Dynamicznie rozwijane są zróżnicowane produkty i usług finansowe nakierowane na osiąganie celów ESG, m.in fundusze ESG, „zielone” obligacje, „zielone” produkty detaliczne (np. kredyty hipoteczne, karty kredytowe) czy produkty ubezpieczeniowe.  

Jak pokazuje badanie EY i IIF, CRO są coraz bardziej świadomi możliwości komercyjnych, jednak banki mają przed sobą długą drogę do właściwego przeanalizowania potencjału rynkowego. CRO instynktownie wiedzą, że zielone obligacje, finansowanie infrastruktury, fundusze ESG i pożyczki powiązane ze zrównoważonym rozwojem mają znaczny potencjał wzrostu, przyznają jednak, że istnieje wiele możliwości, które tylko częściowo zostały do tej pory rozpoznane.  

Jedna piąta CRO zauważa, że ich banki nie oceniały systematycznie możliwości rozwoju związanych z ESG, więc nie mają wypracowanego stanowiska na temat najważniejszych barier wzrostu w tym obszarze. Banki, które przeprowadziły odpowiednie analizy, identyfikują szereg czynników ograniczających wzrost, takich jak ograniczona dostępność danych, tworzące się dopiero standardy branżowe i metodologie, nieujednolicone podejście ze strony regulatorów i nadzoru, a nawet brak popytu ze strony klientów.  

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Rosnąca świadomość zagrożeń a także presja regulacyjna wywierana na banki, aby analizowały wpływ zmian klimatycznych na ich strategie, operacje i klientów, skłaniają instytucje do zwiększenia zakresu zarządzania ryzykiem związanym z klimatem. Duże globalne banki zaczęły tworzyć samodzielne zespoły ds. ryzyka klimatycznego w ramach swoich funkcji ryzyka. Biorąc pod uwagę to, że nie istnieje model branżowy, w jaki można by włączyć ryzyko klimatyczne do zarządzania ryzykiem, banki stosują zróżnicowane podejścia. Coraz częściej banki analizują wpływ zmian klimatycznych na istotne ekspozycje kredytowe, osadzając je w taksonomii ryzyka przedsiębiorstw i opracowując polityki dla najbardziej dotkniętych firm. Postęp w przeprowadzaniu analiz scenariuszowych i finansowych dotyczących wpływu zmian klimatycznych jest różny w zależności od branży. Ankietowane banki wdrożyły lub opracowują podejścia do:  

  • Identyfikacji istotnych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu (58%),  
  • Oceny wpływu zmiany klimatu na oczekiwane straty kredytowe (49%),  
  • Ilościowego określenia potencjalnego wpływu ryzyka związanego ze zmianą klimatu ( 40%).

W praktyce banki wciąż mają przed sobą długą drogę do osiągnięcia dojrzałości w zakresie zdolności do oceny ekspozycji na ryzyko fizyczne i ryzyko przejścia. Nieco ponad połowa badanych instytucji (54%) ma wstępną wiedzę na temat swojej ekspozycji na ryzyko związane ze zmianą klimatu, a około jedna czwarta banków (28%) deklaruje pełne zrozumienie. Udzielone odpowiedzi wskazują, że pozostałe banki nie w pełni rozumieją ekspozycję na ryzyko, ale zamierzają je ocenić w przyszłości (19%). 

Ład korporacyjny a ESG 

Ład korporacyjny w odniesieniu do kwestii ESG ewoluuje szybko – na poziomie zarządów badanych banków troska o zrównoważony rozwój coraz częściej znajduje się w centrum długoterminowej strategii. Niektóre instytucje rozszerzyły zakres działania dotychczasowych komitetów lub utworzyły nowe komitety zajmujące się zrównoważonym rozwojem, ESG lub społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zakres zagadnień jest jednak na tyle szeroki, że kwestie związane z ESG mają wpływ na funkcjonowanie innych komitetów, np. komitet  audytu (w zakresie ujawnień ESG, zwłaszcza związanych ze sprawozdaniami finansowymi), komitet ryzyka (np. wpływ zmian klimatycznych na profil ryzyka firmy oraz jej aktywa i pasywa), komitet ds. wynagrodzeń (w zakresie elementów społecznych – „S”). 

Ujawnienia w zakresie ESG

Przeprowadzone badanie wskazuje, że banki coraz częściej ujawniają informacje związane z:  

  • Ogólną strategią zrównoważonego rozwoju oraz podejściem do osiągnięcia przyjętych celów,  
  • Zobowiązaniami złożonymi w kontekście wspierania zrównoważonego rozwoju i postępów w osiąganiu celów w tym zakresie (np. Celów Zrównoważonego Rozwoju), 
  • Działaniami podjętymi w odniesieniu do zobowiązań w zakresie inicjatyw, takich jak Zasady Odpowiedzialnej Bankowości czy Net-Zero Banking Alliance,  
  • Ładem korporacyjny, strategią, zarządzaniem ryzykiem i miernikami związanymi z ryzykiem klimatycznym. 

Ankietowani CRO przyznają, że istnieje możliwość poprawy ujawnień ESG, przy czym ponad połowa (53%) twierdzi, że nie ma potrzeby ulepszeń. Ponad jedna trzecia uważa jednak, że ​​ich ujawnienia ESG nie są jeszcze w pełni dopracowane i wymagają udoskonaleń. 

Szczegółowe wnioski z omawianego badania w obszarze zrównoważonego rozwoju znajdą Państwo w prezentacji: Resilient banking: capturing opportunities and managing risks over the long term

Cały raport z przedmiotowego badania można pobrać tutaj

Podsumowanie

Presja ze strony interesariuszy sprawia, że ESG staje się w bankach kluczowym aspektem zarzadzania ryzykiem. Wnioski z 11-go badania EY i IIF są jednoznaczne. Ponad dziewięć na dziesięć CRO postrzega zmiany klimatu jako główne pojawiające się zagrożenie w horyzoncie 5-letnim

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Paweł Flak

EY Polska, Consulting, Associate Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.