Transformacja ryzyka

EY Risk Transformation Consulting Services pomaga Zarządom i CxOs budować zwinne i świadome ryzyka organizacje, które podejmują lepsze decyzje w celu osiągnięcia swoich celów strategicznych.

Jak EY może pomóc?

Organizacje rozwijają się i generują wartość poprzez szereg strategicznych decyzji biznesowych, które zawsze wymagają podejmowania ryzyka. Identyfikacja, zarządzanie i reagowanie na ryzyka dobrze pozycjonują organizację, aby rozwijać się i odnosić sukcesy.

W przeszłości organizacje zwykle koncentrowały się na ryzyku, którym można zarządzać poprzez wdrażanie kontroli. Jednak częściej oferują one niewiele korzyści pod względem przewagi konkurencyjnej. Dlatego też organizacje powinny skierować swoją uwagę na ryzyka w szerszej perspektywie.

Projektowanie strategii ryzyka

Nasz zespół ds. usług doradczych w zakresie transformacji ryzyka, pomaga zarządom i dyrektorom operacyjnym budować zwinne i świadome ryzyka organizacje, które podejmują lepsze decyzje w celu osiągnięcia swoich celów strategicznych. Pomagamy Ci zdefiniować Twój ekosystem biznesowy w oparciu o cele strategiczne, finansowe i operacyjne ("risk appetite") oraz skategoryzować ryzyka, które powinieneś podjąć, uniknąć lub złagodzić ("strategia ryzyka"). Wszystko to pomaga dostosować ryzyko do celu i strategii biznesowej.

Przekształcanie funkcji i procesów

Zazwyczaj organizacje dysponują kilkoma rozwiązaniami, które pozwalają im zajmować się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem. Często te rozwiązania funkcjonują w silosach, co grozi dublowaniem działań w zakresie zarządzania ryzykiem, chaosem w raportowaniu, a w konsekwencji spowalnia procesy decyzyjne.

Dlatego należy budować synergię, rozwijać zwinność w zakresie funkcji i procesów związanych z ryzykiem oraz zdefiniować i przypisać jasne prawa własności i odpowiedzialności.

Wdrażanie rozwiązań adekwatnych dla Twojej firmy

Wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami w zakresie obrony procesów, należących do właścicieli, funkcji kontrolnych i audytorów, wymaga zintegrowanego spojrzenia na ryzyko.

W zależności od stopnia dojrzałości ryzyka organizacji, nasz zespół świadczący usługi doradcze w zakresie transformacji ryzyka będzie ustalał priorytety i wdrażał rozwiązania, w tym możliwości cyfryzacji w całym spektrum ryzyka i działań związanych z ryzykiem.

Usługi doradcze w zakresie transformacji ryzyka pomogą w następujących zakresach:

 • Rada Nadzorcza / Komitet Audytu
  Pomaga w tworzeniu efektywnego ładu korporacyjnego, jego ocenie i usprawnianiu.
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach Next-Gen
  Pomagamy zachować zwinność i zwiększyć odporność poprzez lepszą integrację strategii zarządzania ryzykiem z zarządzaniem wydajnością w istniejących procesach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM).
 • Optymalizacja funkcji ryzyka
  Pomagamy w optymalizacji działań związanych z zarządzaniem ryzykiem poprzez ocenę skuteczności zarządzania ryzykiem przez różne funkcje; dostosowanie ról zarządzania ryzykiem na poziomie zarządu i kierownictwa oraz dostosowanie apetytu na ryzyko do oczekiwań interesariuszy.
 • Zarządzanie ryzykiem w trakcie transformacji cyfrowej Twojej organizacji
  Pomoc w zrozumieniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem podczas cyfrowej transformacji firmy. Obejmuje: analizę zagrożeń w całym cyklu życia transformacji i wdrożenie skutecznych mechanizmów kontroli ryzyka w trakcie wprowadzania nowych technologii, takich jak inteligentna automatyzacja, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i blockchain.
 • Zaawansowana analiza ryzyka i przewidywania
  Pomoc w postaci zaawansowanej analizy sektorowej wbudowanej w rozwiązanie z możliwością symulacji "what-if"/predykcyjnej, która zapewnia pełną wiedzę o odchyleniach procesów, nieefektywności operacyjnej, wyciekach danych finansowych i prawdopodobnych obszarach ryzyk (red flags).
 • Zastosowanie technologii GRC
  Pomoc w wykorzystaniu ryzyka i możliwości w świata cyfrowego poprzez rozbicie tradycyjnych silosów i wykorzystanie synergii w GRC, aby spojrzeć na nie w zintegrowany i inteligentny sposób.
 • Bezpieczeństwo aplikacji
  Pomoc w ocenie, projektowaniu i wdrażaniu skalowalnych i trwałych zabezpieczeń aplikacji, które spełniają wymagania w zakresie ryzyka i zgodności z przepisami oraz są dostosowane do procesów biznesowych, w celu zwiększenia wydajności, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka.
 • Transformacja funkcji kontrolnych
  Pomoc w obniżeniu kosztów kontroli, nawet o 20-40%, dzięki naszemu podejściu do transformacji kontroli, przyspieszenie realizacji procesów i dostosowanie procesów do skutecznego zarządzania ryzykiem.
 • Zarządzanie ryzykiem podmiotów trzecich
  Pomoc w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem podmiotów trzecich i dostarczenie gwarancji realizacji umowy. Zarządzanie ryzykiem poprzez unikalną platformę opartą na chmurze, zdolną do digitalizacji jakościowej i ilościowej oceny ryzyka.
 • Program risk management
  Pomoc w osiąganiu pożądanych rezultatów dla najbardziej krytycznych i złożonych programów i inicjatyw. Pomożemy Ci zidentyfikować ryzyko związane z programem, zarządzać nim i reagować na nie w celu poprawy realizacji programu, budowania zaufania i zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia pozytywnych wyników.
 • Zgodność regulacyjna
  Pomoc w nawigacji w zakresie zgodności z przepisami, począwszy od ustanowienia solidnych ram zarządzania, poprzez tworzenie bieżących ram monitorowania ryzyka, automatyzację monitorowania ryzyka za pomocą platformy obsługującej robotykę, prowadzenie regularnych ocen ryzyka i dostarczanie bieżących aktualizacji przepisów, dotyczących monitorowania ryzyka.
 • Zarządzanie ryzykiem jako usługa
  Dzięki naszym sprawdzonym metodom, doświadczonym specjalistom ds. ryzyka i globalnemu podejściu do kwestii zgodności z przepisami, pomagamy naszym klientom poprawić działania w zakresie ryzyka i zgodności z przepisami. Nasza oferta usług zarządzanych jest lepiej przygotowana, aby pomóc Ci osiągnąć cele strategiczne, przy możliwych do przewidzenia kosztach.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.