2 min. czytania 8 kwi 2020
regulatorzy-i-banki-broni-gospodarke-przed-covid-19

Regulatorzy i banki bronią gospodarkę przed COVID-19

Autorzy
Paweł Preuss

EY Polska, Lider Sektora Finansowego

Doradca sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansów. W wolnym czasie z rodziną poznaje odległe zakątki świata i pasjonuje się brytyjską piłką nożną.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

2 min. czytania 8 kwi 2020
Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia

Bardziej liberalne zasady finansowania klientów korporacyjnych, odroczenie terminów przygotowania i publikacji sprawozdań finansowych, przesunięcie terminów wejścia w życie nowych regulacji.

U
rząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Pakietu Impulsów Nadzorczych zapowiada wprowadzenie udogodnień w zakresie utrzymania lub zmian warunków finansowania klientów korporacyjnych. Chodzi o warunki udzielania kredytów podmiotom, które popadły w trudności finansowe w wyniku kryzysu COVID-19. To uzupełnienie rozwiązań z tarczy antykryzysowej. Na ile okażą się one skuteczne w walce z kryzysem COVID-19? 

Bardziej liberalne zasady kredytowania dla klientów korporacyjnych

Z uwagi na skutki gospodarcze wywoływane przez pandemię COVID-19 UKNF dopuszcza, aby banki utrzymywały lub zmieniały (przykładowo poprzez wydłużenie okresu finansowania) warunki finansowania na korzyść klientów dotkniętych negatywnymi skutkami obecnego kryzysu. Będzie to możliwe dla tych zaangażowań, dla których banki dokonały oceny kredytowej po 31.03.2019 r. lub kwartalny jej przegląd po 30.09.2019 r. Powyższe podejście również możliwe jest w przypadku utraty przez klienta korporacyjnego zdolności kredytowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii powodującymi przejściowe zagrożenie utraty płynności. Odnowienie finansowania na warunkach z dnia 31.12.2019 r. będzie możliwe przez okres 1 roku. W przypadku zwiększenia kwoty finansowania obecnych klientów powyżej poziomu z 31.12.2019 r. banki w swoich decyzjach mogą uwzględniać uproszczone projekcje płynności. Umożliwienie bankom utrzymania lub zmian finansowania klientów korporacyjnych jest uwarunkowane zastosowaniem przez banki procesów monitorowania, w szczególności płynnościowego, nie rzadziej niż w ramach przeglądu kwartalnego. Nadzór dopuszcza ponadto możliwość odstąpienia od szczególnego sposobu zabezpieczania kredytu przy podejmowaniu decyzji kredytowych w obecnej sytuacji.

Udogodnienia przewidziane przez UKNF stanowią propozycję wsparcia przez banki klientów nieobjętych zakresem szczególnych regulacji ustawowych wprowadzanych dla mikroprzedsiębiorstw oraz sektora MŚP w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zmianę zasad kredytowania klientów dotkniętych negatywnymi skutkami należy ocenić pozytywnie. Skala oddziaływania może okazać się jednak niewystarczająca dla tego segmentu klientów. Z drugiej strony „poluzowanie” warunków udzielania kredytów to zawsze potencjalny wzrost ryzyka banku – jeśli będzie realizowany na skalę masową (co jest główną przesłanką proponowanych działań) może przyczynić się do istotnego pogorszenia standingu finansowego danej instytucji oraz wzrostu ryzyka systemowego sektora finansowego jako całości. Ostateczna skala i skuteczność wsparcia banków dla gospodarki realnej będzie uzależniona od ich gotowości do zwiększenia apetytu na ryzyko w sytuacji wyjątkowej niepewności rynkowej. UKNF potwierdził, iż jest gotowy na udostępnienie bankom na okres przejściowy dodatkowych narzędzi, ale ich ostateczne wykorzystanie pozostaje po stronie samych banków.

Nowe wymogi regulacyjne odłożone w czasie

W celu umożliwienia bankom koncentracji na czynnościach związanych z obsługą klientów w czasach COVID-19 UKNF opóźnia termin wdrożenia Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie do dnia 30.06.2021 roku oraz odracza implementację wymogów Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe.

COVID-19 opóźni obowiązki sprawozdawcze banków

Stanowisko UKNF wzmacnia rozwiązania przewidziane w pakiecie ustaw składających się na Tarczę Antykryzysową. Na podstawie szerokich delegacji zawartych w tych ustawach akty wykonawcze wprowadzają doszczegółowienia zapowiedzianych udogodnień, w tym rozwiązania wskazane na kolejnej stronie, których jednym z adresatów jest sektor finansowy.

Czego dotyczą nowe rozwiązania?
  • W ramach Tarczy Antykryzysowej. wprowadzono miedzy innymi dla podmiotów z sektora bankowego wydłużenie o 2 miesiące terminów na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdanie finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • W odniesieniu do ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym zaproponowano przesunięcie o kwartał wyznaczenia przez Komitet Stabilności Finansowej wskaźnika bufora antycyklicznego oraz dokonywanej przez Ministra Finansów oceny adekwatności jego wysokości
  • Zaproponowano przesunięcie terminu wpłat przez banki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców z końca kwartału do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po kwartale, za który należna jest wpłata. Dodatkowe propozycje przesunięcia terminów dotyczą obowiązku przekazywania przez Przewodniczącego KNF danych dotyczących wielkości portfeli kredytów mieszkaniowych oraz wydawania przez Komitet Stabilności Finansowej opinii na temat kwartalnej wysokości wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz informacji o wysokości wpłaty na Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę
  • Przewidziano, aby termin przekazywania przez banki danych i informacji dotyczących wybranych zobowiązań oraz środków gwarantowanych w celu wyliczenia składek na fundusz gwarancyjny – został wydłużony o 60 dni (w stosunku do obecnego terminu miesiąca od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

 

Informacje

Autorzy
Paweł Preuss

EY Polska, Lider Sektora Finansowego

Doradca sektora bankowego z ponad 20 letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem i finansów. W wolnym czasie z rodziną poznaje odległe zakątki świata i pasjonuje się brytyjską piłką nożną.

Paweł Flak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

Powiązane tematy Bankowość i ubezpieczenia
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)