21 kwi 2020
Pedestrians Waiting To Cross A Busy Road On A Rainy Day

Tarcza 2.0 – czyli zmian w podatkach ciąg dalszy

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

21 kwi 2020
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Consulting

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku. Określa ona zasady, warunki oraz tryb oferowania przedsiębiorcom wsparcia niezbędnego dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na skutek rozprzestrzeniania się choroby wywołanej wirusem COVID-19. Zmian w prawie podatkowym jest tym razem niewiele. Niektóre z nich to uzupełnienie przepisów już wprowadzonych w ustawie antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r., ale są również nowe instrumenty.

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dla przypomnienia, ustawa antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 roku wprowadziła możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) obejmującego dopłaty do wynagrodzeń pracowników wraz z naliczanymi od tych wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem jest zaistnienie spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19.

Tarczą 2.0 doprecyzowano, że możliwe jest obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika o maksymalnie 20 %, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie. W 2020 roku jest to 2600 zł za pełen etat. Dodatkowo, przedsiębiorcy nie będą mieli obowiązku utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową po okresie otrzymania dofinansowania z FGŚP.

Dopłaty będą wypłacane za okres od początku miesiąca w którym składany jest wniosek, przez maksymalnie trzy miesiące.

Dokumentacja cen transferowych

Ustawodawca kontynuuje przedłużanie terminów podatkowych. Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przesunięty do 30 września 2020 r., natomiast podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną mogą do 31 grudnia 2020 roku dołączyć do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupową dokumentację cen transferowych sporządzoną za dany rok obrotowy. Dotyczy to podmiotów które należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 zł lub jej równowartość.

Oba terminy i związana z nimi dokumentacja cen transferowych dotyczą podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 roku i zakończył przed 31 grudnia 2019 roku.

Podatkowa grupa kapitałowa

Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Co do zasady, podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć spółki akcyjne i spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością nawet jeśli nie spełnią warunków w postaci braku zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państw, lub osiągnięcia przez PGK udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Te warunki uważa się za spełnione przez podatnika, jeśli podatnik poniósł w 2020 r. negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19. Ustawodawstwo nadal nie doprecyzowuje pojęcia „negatywnych skutków ekonomicznych”, co przy tak ogólnym ujęciu oznacza ,że warunki powyżej spełni zdecydowana większość podatników.  

Powyższe ma zastosowanie się do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

1 % podatku PIT do niedzieli 31 maja 2020 r.

Dla przypomnienia, ustawa antykryzysowa z dnia 31 marca 2020 r. nie przesunęła terminu na złożenie deklaracji PIT. Pozwalała jednak na złożenie przez podatnika deklaracji za 2019 r. oraz wpłacenie podatku po terminie, ale do 31 maja 2020 r. Jeżeli podatnik wypełni obowiązek podatkowy do tego czasu, nie poniesie on odpowiedzialności karnoskarbowej za złożenie deklaracji po terminie.

Tarcza 2.0 przedłuża termin wyboru organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 procent PIT. Kwoty te będzie można wskazać w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r. Będzie go można również wskazać w oświadczeniu PIT OP do 1 czerwca 2020 roku.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na istotną rozbieżność dat wskazanych w Tarczy 1.0 i Tarczy 2.0. Z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. wynika, że kary uniknie tylko ten, kto złoży zeznanie i wpłaci podatek do dnia 31 maja 2020 r., który w tym roku przypada w niedzielę. Jest to zmiana przepisu kodeksu karnego skarbowego do którego nie ma zastosowania przepis ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po tym dniu. Dlatego, choć Tarcza 2.0 mówi o zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r., podatnicy powinni kierować się nadal niedzielną datą.

Choć jeszcze do niedawna istniało ryzyko, że w przypadku zapłaty podatku po 30 kwietnia 2020 r. podatnik może zostać obarczony odsetkami za zwłokę, gdyż zarówno Tarcza 1.0 jak i Tarcza 2.0 nie gwarantują z nich zwolnienia, uzgadniany jest już projekt rozporządzenia mający zwolnić podatników z tych odsetek.. Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Kolejne zwolnienia z podatku od nieruchomości

Rada gminy może wprowadzić w formie uchwały zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W ustawie wprowadzono istotne zmiany dla pracodawców, bowiem zwolnienie z ZUS-u będzie obejmowało przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób.  W ustawie potwierdzono również, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowelizacja tarczy antykryzysowej to ponadto wydłużenie do 3 miesięcy wypłaty postojowego

Należy również zauważyć, że Tarcza 2.0. zawiera rozwiązania nie dotyczące bezpośrednio pandemii. W ustawie wprowadzono bowiem przepisy dotyczące sprzedaży i zamiany wirtualnych walut i zwolnienie ich z podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 1 lipca 2020 roku zapis ten będzie już na stałe w ustawie, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu (które będzie obowiązywać tylko do 30 czerwca 2020 roku). W Tarczy 1.0 również wprowadzono przepisy zapowiadane zanim ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, tj. przepisy o e-paragonach.

Czy to koniec zmian podatkowych w tym roku? Czy powstanie Tarcza 3.0? Będziemy informować Państwa na bieżąco.

O zmianach w Tarczy antykryzysowej 1.0 pisaliśmy na stronie EY poświęconej kryzysowi Covid-19 tutaj.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor EY Polska

Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, consulting oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe Consulting
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)