4 min. czytania 3 kwi 2020
Business people in a meeting

Tarcza antykryzysowa szansą na uzyskanie finansowania ze Skarbu Państwa

Autor Piotr Podsiadło

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Adwokat specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym.

4 min. czytania 3 kwi 2020
Powiązane tematy Doradztwo prawne

Wśród projektów ustaw, które znalazły się w pakiecie tzw. tarczy antykryzysowej, zaprezentowano również projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców („Projekt”). Umożliwia on uzyskanie finansowanie ze Skarbu Państwa nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorców, ale w ograniczonym zakresie także i dla większych firm.

3-etapowe wsparcie oferowane przez Rząd

Zgodnie z Projektem, wsparcie może być udzielone na:

 1. ratowanie
 2. tymczasowe wsparcie
 3. restrukturyzację

Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie na czym polegają poszczególne środki wsparcia oraz do kogo są one kierowane.

 • 1. Pomoc na ratowanie

  Pomoc na ratowanie udzielana jest przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia prowadzenia działalności przez przejściowy okres do czasu opracowania planu restrukturyzacji lub likwidacji działalności.

  Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki oprocentowanej stopą 5%. Każda udzielana pożyczka będzie musiała zostać zabezpieczona przynajmniej do wartości 50% kwoty pożyczki, w formie hipoteki, zastawu, cesji wierzytelności, oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub weksla własnego in blanco.

  Wysokość pożyczki ograniczona będzie do kwoty niezbędnej do utrzymania podstawowej działalności operacyjnej na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W celu obliczenia dokładnej kwoty pożyczki zastosowanie znajdzie następujący wzór:

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  t – oznaczenie roku obrotowego poprzedzającego przyznanie lub zgłoszenie pomocy,
  EBITt – wynik finansowy z działalności operacyjnej za ostatni rok obrotowy poprzedzający przyznanie lub zgłoszenie pomocy,
  At – amortyzację za ostatni rok obrotowy poprzedzający przyznanie lub zgłoszenie pomocy,
  (kapitał obrotowy t − kapitał obrotowy t-1) – zmianę stanu kapitału obrotowego – różnicę między poziomem kapitału obrotowego w ostatnim roku obrotowym poprzedzającym przyznanie lub zgłoszenie pomocy a poziomem kapitału obrotowego w roku obrotowym wcześniejszym niż rok poprzedzający przyznanie lub zgłoszenie pomocy.

 • 2. Tymczasowe wsparcie

  Ten typ wsparcia przewidziany został jedynie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ma on umożliwiać prowadzenie działalności przez czas niezbędny do działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

  Pomoc udzielana będzie w formie pożyczki oprocentowanej stopą 5%, do wysokości obliczanej według tego samego wzoru, co pożyczka na ratowanie. Również ten typ wsparcia wymaga ustanowienia zabezpieczenia przynajmniej do 50% wartości pożyczki.

 • 3. Pomoc na restrukturyzację

  Udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Dodatkowym warunkiem udzielenia wsparcia jest trudna sytuacja przedsiębiorcy, w której bez otrzymania wsparcia przedsiębiorca ten zostałby zrestrukturyzowany lub zlikwidowany.

  Wsparcie udzielane będzie jedynie na uzupełnienie wkładu własnego w finansowaniu kosztów restrukturyzacji. Wkład własny nie będzie mógł być mniejszy niż 25% w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, 40% w przypadku średnich przedsiębiorców oraz 50% w przypadku pozostałych firm.

  Sposób finansowania nie będzie ograniczony do udzielenia pożyczki, ponieważ Projekt wymienia również inne środki uzyskania wsparcia, m.in. poprzez objęcie nowych udziałów lub akcji, objęcie obligacji, a także w drodze ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Uprawnieni

W przypadku pomocy na ratowanie oraz pomocy na restrukturyzację, wsparcie udzielane jest przedsiębiorcom, którzy:

 • podjęli działalność w danym sektorze 3 lata przed złożeniem wniosku,
 • nie prowadzą działalności w sektorze hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub sektorze finansowym,
 • nie prowadzą działalności na rynku, na którym występuje lub może występować długookresowa strukturalna nadprodukcja,
 • są niewypłacalni albo utracili więcej niż połowę kapitału.

Tymczasowe wsparcie mogą natomiast otrzymać tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Wniosek o pomoc

Uzyskanie każdego z powyższych rodzajów wsparcia wiąże się z obowiązkiem złożenia stosownego wniosku do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii lub Agencji Rozwoju Przemysłu. Poza przedstawieniem podstawowych danych dotyczących firmy, wnioskowanej wysokości pomocy czy proponowanego zabezpieczenia, do wniosku trzeba będzie dołączyć szereg dokumentów, takich jak:

 • analiza i ocena sytuacji finansowej,
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata obrotowe,
 • opinie i raporty biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata obrotowe,
 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację przedsiębiorcy.

Dodatkowo, w przypadku wniosku o tymczasowe wsparcie, konieczne będzie przedłożenie tzw. uproszczonego planu restrukturyzacji. Projekt szczegółowo wymienia elementy, które powinny znaleźć się w planie, np.:

 • opis rynku, na którym działa przedsiębiorca,
 • opis przyczyn trudności przedsiębiorcy,
 • wskazanie trudności społecznych lub niedoskonałości rynku, którym ma zapobiec udzielane wsparcie,
 • opis możliwych planów rozwiązania problemów w zestawieniu z wnioskowaną kwotą wsparcia,
 • opis wdrażania planu,
 • perspektywy finansowe na kolejne 5 lat wskazujące przywrócenie konkurencyjności,
 • proponowany wkład własny.

Złożenie wniosku będzie jeszcze trudniejsze w przypadku pomocy na restrukturyzację, gdzie do wniosku trzeba będzie dołączyć pełny plan restrukturyzacji. Poza elementami uproszczonego planu, konieczne będzie zamieszczenie:

 • opisu każdego środka restrukturyzacji, w tym formy, kwoty i wynagrodzenia z tytułu każdego środka oraz wskazania, że wybrane instrumenty pomocy są adekwatne do problemów, których rozwiązaniu mają służyć,
 • badania rynku i analizy określającej parametry wpływające na wyniki działalności przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz główne czynniki ryzyka,
 • wskazania przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku na podstawie podstawowego i pesymistycznego scenariusza.

Przewidywane wejście w życie Projektu: posiedzenie Sejmu w przedmiocie tarczy antykryzysowej ma odbyć się w piątek. Projekt miałby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Komentarz ekspertów EY Law

W odróżnieniu od pozostałych aktów prawnych zaprezentowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, Projekt nie jest związany jedynie z epidemią koronawirusa, lecz ma stanowić uzupełnienie istniejących już postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych w 2016 r. przez Prawo restrukturyzacyjne, również po przezwyciężeniu epidemii i potencjalnego kryzysu gospodarczego. Widoczne jest to w skali formalności koniecznych do dopełnienia przez przedsiębiorców. W obecnej sytuacji, gdy część przedsiębiorców z dnia na dzień zostało bez przychodów i skupia się na ratowaniu swojego biznesu, skompletowanie wszystkich informacji i załączników może być szczególnie trudne.

Dodatkowo dużym wyzwaniem będzie sporządzenie uproszczonego planu restrukturyzacji lub planu restrukturyzacji. Ich przygotowanie będzie wymagać doświadczenia finansowego, biznesowego oraz prawnego i tym samym może stanowić duży problem zwłaszcza dla małych firm.

Mocno ograniczony jest też krąg przedsiębiorców uprawnionych do uzyskania wsparcia, a każdy wnioskodawca będzie musiał wykazać, że mieści się w katalogu legitymowanych beneficjentów.

Kolejnym minusem jest długotrwałość procedury. Organy będą miały 30 dni na rozpatrzenie wniosku o pomoc na ratowanie, który to okres może zostać przedłużony na 60 dni. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy potrzebują finansowania natychmiast, na wsparcie państwa mogą się po prostu nie doczekać.

Dodatkowo, na wsparcie wygospodarowano kwotę 100 mln zł w 2020 r., która to kwota może się okazać zdecydowanie zbyt mała w przypadku złożenia wielu wniosków.

Jeśli jednak uprawnieni do wsparcia przedsiębiorcy złożą poprawny formalnie wniosek i przetrwają procedurę administracyjną, to niewątpliwie Projekt stwarza możliwość uzyskania finansowania z preferencyjnym oprocentowaniem i zabezpieczeniem również np. w postaci cesji czy weksla, niewymagających angażowania dodatkowych środków, co będzie mogło wesprzeć ich w przetrwaniu obecnej sytuacji kryzysowej.

Aktualizacja

Podczas ostatniej sesji prac parlamentarnych (tj. posiedzenia Sejmu w piątek 27 marca 2020 r.), Projekt nie został poddany pod głosowanie. Będziemy na bieżąco informować o przebiegu procesu legislacyjnego oraz o ewentualnych zmianach do Projektu.

Link do procesu legislacyjnego

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak mozemy wesprzec Cie podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autor Piotr Podsiadło

EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Adwokat specjalizujący się w doradztwie transakcyjnym oraz restrukturyzacyjnym.

Powiązane tematy Doradztwo prawne
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)