Family Office

Doradztwo dla przedsiębiorców indywidualnych i firm rodzinnych. Zarządzanie majątkiem rodzinnym. 

EY od lat docenia rodzime przedsiębiorstwa zwracając uwagę na ich wieloletnie plany biznesowe, zaangażowanie społeczne, związek z pracownikami oraz społecznościami lokalnymi. Zmieniające się otoczenie gospodarcze, konieczność dostosowywania działalności do nowych regulacji prawnych i podatkowych przy jednoczesnym dążeniu do wzrostu to codzienne wyzwania przedsiębiorców indywidualnych i firm rodzinnych. Doradcy EY wspierają przedsiębiorców nie tylko w rozwoju biznesu oraz przygotowaniu go na zmiany, ale także w strukturyzowaniu holdingów rodzinnych i kwestiach związanych z procesami sukcesji, tak aby nie tylko zadbać o biznes, ale także zabezpieczyć interes rodziny i jej członków. 

EY posiada wieloletnie doświadczenie w doradzaniu podmiotom z sektora firm rodzinnych i na co dzień wspiera ich działalność, m.in. poprzez pomoc w znalezieniu inwestora czy w uzyskaniu finansowania, poprzez zaplanowanie czy reorganizację struktury grupy kapitałowej (np. utworzenie spółek celowych lub struktury holdingowej, założenie wehikułu inwestycyjnego) oraz proponując rozwiązania w celu ochrony majątku rodzinnego i sukcesji.

Bezpieczne zarządzanie majątkiem rodzinnym

Fakty

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w codziennej rzeczywistości gospodarczej często okazuje się trudnym zadaniem w firmie rodzinnej, gdzie  ścierają się potrzeby i interesy poszczególnych członków rodziny.
 • Firmy rodzinne borykają się z problemem rozdrobnienia majątku rodzinnego, dużej liczby beneficjentów czy różnicy w wysokości wkładów  poszczególnych członków rodziny do biznesu. Kwestia ochrony majątku rodzinnego czy  dalszych inwestycji w firmę konkuruje z chęcią  sprzedaży przedsiębiorstwa i spieniężenia majątku.
 • Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach firm rodzinnych poszukuje  skutecznego modelu, który pozwoli im na  zabezpieczenie interesu rodziny i  poszczególnych jej członków, zapewniając  jednocześnie skuteczność i ciągłość zarządzania  biznesem i wdrożenie struktury pozwalającej na  pogodzenie interesów jak najszerszej grupy  zainteresowanych. 

Jak możemy Ci pomóc?

Wobec problemów, z którymi borykają  się przedsiębiorcy, dedykowany klientom prywatny zespół EY świadczy szeroko pojęte doradztwo prawne i podatkowe mające na celu udzielenie wsparcia w ustrukturyzowaniu i zabezpieczeniu biznesu rodzinnego. 

W ramach naszej oferty pomagamy m.in. w następujących czynnościach: 

 • analiza  obecnej  struktury  biznesu  rodzinnego,  przy  uwzględnieniu  potrzeb  i  interesów  właściciela i członków rodziny, 
 • proces ustrukturyzowania biznesu lub jego reorganizacji w celu zabezpieczenia majątku rodzinnego oraz zapewnienia skutecznego zarządzania i zmniejszenia obciążeń administracyjnych osób dotychczas zarządzających biznesem, 
 • budowanie struktur inwestycyjnych oraz wehikułów  inwestycyjnych w celu zgromadzenia majątku rodzinnego, 
 • stworzenie procedur i  mechanizmów  prawnych, które pozwolą na skuteczne prowadzenie  biznesu rodzinnego przy jednoczesnym jego zabezpieczeniu od strony prawnej i podatkowej.

Fakty

 • Badania pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat aż ok. 70% polskich firm rodzinnych zostanie przekazane ich następcom. 
 • Większość firm nie jest gotowa na zmianę pokoleniową i nie ma opracowanego modelu sukcesji, a docelowi następcy często nie są w żaden sposób zaangażowani w rodzinny biznes i nie są gotowi na przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem.  
 • Przedsiębiorcom brakuje planu, jak przekazać firmę większej liczbie beneficjentów w sposób uczciwy i  sprawiedliwy, bez zakłócania ciągłości działalności przedsiębiorstwa.  
 • Ze względu na niepewność otoczenia gospodarczego oraz zawiłości prawno-podatkowe związane z przekazaniem biznesu, wielu przedsiębiorców i wiele firm rodzinnych odwleka moment sukcesji.  
 • Obowiązująca już ustawa o zarządcy sukcesyjnym oraz nowo uchwalona ustawa o fundacji rodzinnej stanowią przełom w kwestiach sukcesyjnych i w ocenie ekspertów oferują – w połączeniu z regulacjami prawa handlowego i prawa spadkowego – korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców planujących przekazanie działalności swoim następcom. 

Jak możemy Ci pomóc?

Wychodząc naprzeciw problematyce sukcesji w firmie oraz potrzebom firm rodzinnych w tym zakresie, w ramach EY świadczymy doradztwo przy opracowywaniu strategii sukcesji i reorganizacji firmy rodzinnej. 

Eksperci EY mogą zapewnić wsparcie w następujących czynnościach: 

 • zdefiniowanie roli członków rodziny w firmie oraz w odniesieniu do majątku rodzinnego, 
 • wypracowanie podejścia do przekazania majątku (np. na wypadek rozwodu/ śmierci), z uwzględnieniem różnego rodzaju aktywów (np. nieruchomości, spółki, papiery wartościowe, itp.), 
 • analiza możliwości wykorzystania w procesie sukcesji instytucji prawnych takich jak fundacja rodzinna, struktury holdingowe czy też wehikuły inwestycyjne (np. alternatywna spółka inwestycyjna), opracowanie alternatywnych scenariuszy, takich jak np. pozyskanie inwestora czy sprzedaż biznesu, 
 • zapewnienie efektywności podatkowej procesu z uwzględnieniem perspektywy właściciela firmy, jak i jego sukcesorów. 

Fakty

 

 • 14 grudnia 2022 roku Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej, wprowadzającą do polskiego porządku prawnego nową  instytucję, która w założeniu ma chronić firmy rodzinne oraz majątek rodzinny. 
 • Przez lata przedsiębiorcy prowadzący firmy rodzinne nie mieli skutecznego i prostego  instrumentu prawnego pozwalającego na zabezpieczenie sukcesji w prowadzonych przedsiębiorstwach, bez ryzyka prawnego i podatkowego. 
 • Wobec braku niezbędnych regulacji,  niejednokrotnie majątki rodzinne były  gromadzone poprzez tworzenie struktur  holdingowych (często opartych na  holdingach zagranicznych lub też wehikułach inwestycyjnych, takich jak FIZ  czy ASI) bądź wykorzystywanie regulacji  zagranicznych (np. poprzez zakładanie  fundacji w innych jurysdykcjach, takich jak  Liechtenstein czy Malta). 
 • Wychodząc naprzeciw zmianie pokoleniowej w firmach rodzinnych i konieczności wsparcia firm rodzinnych, polski ustawodawca przygotował długo wyczekiwane rozwiązanie wzorowane na podobnego typu fundacjach zagranicznych. Fundacja rodzinna pozwala spojrzeć na nowo nie tylko na samą sukcesję, ale też na zgromadzony majątek rodzinny i jego  zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń. 

 

Fakty

 

Fundacja Rodzinna ma podlegać specyficznym, dedykowanym dla tej instytucji regułom opodatkowania, które należy ocenić jako atrakcyjne. Podstawowe założenia dot. opodatkowania fundacji i kluczowych zdarzeń związanych z jej założeniem i funkcjonowaniem są następujące: 

 • brak opodatkowania dla fundatora przy wnoszeniu majątku do fundacji - fundator nie zapłaci PIT z tytułu „wyzbycia się” majątku w rezultacie wniesienia go do fundacji,  
 • zwolnienie z PIT dla fundatora i beneficjentów z grupy zerowej – wypłata świadczeń z fundacji na rzecz fundatora oraz jego najbliższych członków rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie,  rodzeństwo, ojczym, macocha) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób  fizycznych (w przypadku wypłaty świadczeń do osób innych niż z grupy zerowej, zapłacą oni 15% PIT), 
 • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn – świadczenia otrzymane przez fundatora oraz beneficjentów również mają nie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn,  
 • zwolnienie podmiotowe fundacji z CIT – fundacja formalnie będzie podatnikiem CIT, jednakże zostanie ona podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego; jeżeli fundacja będzie osiągała dochód z  działalności gospodarczej innej niż w zakresie określonym w ustawie jako dopuszczalny, zapłaci z tego  tytułu 25% CIT,  
 • 15% CIT z tytułu wypłat – wypłata świadczeń z fundacji będzie opodatkowana zryczałtowanym 15% CIT  bez względu na to, komu zostaje wypłacone świadczenie (odmiennie niż w przypadku innych wehikułów inwestycyjnych),  
 • 15% CIT w przypadku likwidacji – również likwidacja fundacji i związana z tym dystrybucja majątku będzie opodatkowana 15% CIT, przy czym fundacja będzie miała prawo do obniżenia przychodu z tytułu  dystrybucji o historyczną wartość podatkową aktywów wniesionych do fundacji przez fundatora. 

 

Fundacja rodzinna - korzyści i wyzwania dostrzegane przez przedsiębiorców

 

Zagadnienia sukcesji oraz nowej instytucji fundacji rodzinnej poddaliśmy dyskusji w gronie przedstawicieli polskich przedsiębiorców. Nasza rozmowa pozwoliła na zidentyfikowanie kluczowych wyzwań stojących przed właścicielami firm rodzinnych w obszarze zarządzania majątkiem rodzinnym, a także potencjalnych możliwości i szans związanych z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej. 

 

Dowiedz się więcej

Webcast: W poszukiwaniu bezpieczeństwa aktywów. Fundacja Rodzinna i inne formy zabezpieczenia majątku. 

Zapraszamy na webcast, w którym eksperci Kancelarii EY Law oraz zaproszeni goście poruszą tematykę związaną z zabezpieczeniem majątku rodzinnego oraz różnymi formami inwestowania.

Zarejetruj się

Webcast: Fundacja Rodzinna - nowe możliwości dla biznesów rodzinnych

Zapraszamy do obejrzenia webcastu dedykowanego firmom rodzinnym i przedsiębiorcom indywidyalnym, w trakcie którego eksperci Kancelarii EY Law i Doradztwa Podatkowego EY wraz z zaproszonymi gośćmi przedstawią problematykę fundacji rodzinnej.

Obejrzyj nagranie

Webcast: Fundacja rodzinna - nowy instrument sukcesyjny w prawie polskim 

Eksperci Kancelarii EY Law opowiadają o istocie fundacji rodzinnej, majątku fundacji rodzinnej, oraz kwestiach spadkowych. 

Obejrzyj nagranie

Newslettery EY

Zapisz się na newsletter prawny EY Law i bądź na bieżąco

Subskrybuj

Poznaj doświadczenie naszych ekspertów z Kancelarii EY Law

Magdalena Kasiarz

Magdalena Kasiarz posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, umów handlowych i korporacyjnych. Doradzała wielu firmom rodzinnym w strukturyzacji grupy, podziale majątku a także pozyskaniu inwestora zewnętrznego, czy sprzedaży aktywów. Magdalena jest również mentorem w programie Early Warning Europe przy Fundacji Firm Rodzinnych.

Andrzej Laprus

Andrzej specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza w skomplikowanych procesach inwestycyjnych oraz w transakcjach M&A (zarówno dla kupujących jak i sprzedających). Brał udział w tworzeniu i reorganizacji szeregu struktur inwestycyjnych w tym dla klientów prywatnych. Dodatkowo doradza w procesach strukturyzacji aktywów, procesach sukcesyjnych oraz w tworzeniu najbardziej optymalnych prawnie modeli działalności gospodarczej przy uwzględnieniu wdrożenia biznesowych założeń.

Jakub Organ

Jakub posiada bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, włączając w to firmy rodzinne, duże grupy kapitałowe i startupy, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, spraw korporacyjnych i umów handlowych. Jakub specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów indywidualnych i korporacyjnych dotyczącym zarządzania majątkiem, wyboru optymalnej struktury prawnej oraz wewnątrzgrupowych reorganizacji. Doradza również w procesach inwestycyjnych i w transakcjach M&A.

Poznaj doświadczenie naszych doradców podatkowych

Agnieszka Śliwa

Agnieszka jest doradcą podatkowym posiadającym szerokie doświadczenie w kompleksowym wspieraniu Klientów w zakresie kwestii podatkowych. Projekty realizowane przez Agnieszkę obejmują m.in. doradztwo w zakresie strategicznych transakcji, wdrażanie polityk i procedur podatkowych, wsparcie w zakresie cen transferowych, bieżące wsparcie, w tym świadczone na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Agnieszka dołączyła do zespołu EY w 2016 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Adam Doroszuk

Adam jest Managerem w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, doradcą podatkowym. Ma szerokie doświadczenie w zakresie obsługi podatkowej polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych oraz indywidualnych, obsługuje podmioty z różnych branż, w tym doradza klientom z sektora finansowego. Uczestniczył w licznych projektach restrukturyzacyjnych, planowania podatkowego, przeglądowych, due diligence oraz w ramach bieżącego doradztwa, specjalizuje się w CIT, VAT oraz podatkach międzynarodowych.

 

Doradztwo prawne i podatkowe

Dowiedz się więcej o naszym doradztwie dla przedsiębiorców indywidualnych i firm rodzinnych. 

Czytaj więcej

 

Chcesz wiedzieć jak prawidłowo zarządzać majątkiem rodzinnym lub utworzyć fundację rodzinną?

Wypełnij formularz kontaktowy, nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.