Globalna Sieć Regulacyjna

Obszar: Bankowość i rynki kapitałowe

Nasza Globalna Sieć Regulacyjna, w skład której wchodzą eksperci z doświadczeniem w pracy na rzecz regulatorów, organów nadzoru rynków finansowych oraz instytucji z obu Ameryk, Azji i Europy, zapewnia strategiczny wgląd w regulacje finansowe i pomoc dla klientów w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Organy regulacyjne na całym świecie przenoszą swoją uwagę z pokryzysowych reform sektora bankowego i rynków kapitałowych na nowe pojawiające się zagrożenia i priorytety. W związku z tym, że sektor finansowy stoi w obliczu wielu wyzwań, a programy działań nadzorczych i regulacje podlegają istotnemu przedefiniowaniu, pojawiają się pytania dotyczące wykorzystania i własności danych, granic regulacji oraz kwestii geopolitycznych wpływających na warunki rynkowe funkcjonowania banków i innych instytucji finansowych.

Branża reaguje na te wyzwania, wprowadzając nowe procesy i technologie, angażując nowe kompetencje i zasoby ludzkie w celu wzmocnienia zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami, przy jednoczesnej dbałości o relacje z klientami. Same regulacje podlegają dziś przeobrażeniom, ponieważ zarówno instytucje finansowe, jak i organy regulacyjne w coraz większym zakresie wykorzystują najnowsze technologie oraz dostępne dane na potrzeby prowadzenia działalności, monitoringu, sprawozdawczości regulacyjnej i nadzoru.

Globalna Sieć Regulacyjna EY pomaga naszym klientom zrozumieć i dostosować się do tych wyzwań.

Cztery kluczowe obszary zainteresowania Globalnej Sieci Regulacyjnej EY:

  1. Zreformować struktury i opracować nowe procesy: Podstawowe środki w zakresie strukturalnej reformy regulacyjnej w dużej mierze zostały sfinalizowane. Wyzwaniem pozostaje prowadzenie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zapewnienie, by instytucje finansowe spełniały oczekiwania dotyczące ciągłości operacyjnej.

    Przejście od indeksów finansowych (IBOR) do alternatywnych stóp referencyjnych (ARR) stanowi istotny element globalnej reformy benchmarkingu. Stanowi ono znaczące wyzwanie dla instytucji o dużym zaangażowaniu w produkty i kontrakty oparte o stawki referencyjne IBOR.
  2. Wzmocnienie zarządzania i odporności operacyjnej: Transformacja cyfrowa sprawiła, że wiele nowych kwestii znalazło się dziś w centrum uwagi, takich jak rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi, wewnętrzne wyzwania związane z zastąpieniem dotychczasowych systemów informatycznych i funkcji wsparcia, niespójne mechanizmy kontroli ryzyka i brak możliwości agregowania danych. Nowe technologie i produkty testują skuteczność istniejących procesów. W międzyczasie instytucje muszą wzmocnić odporność operacyjną, poprawić rezultaty prowadzonych testów warunków skrajnych, a przede wszystkim zwiększyć wydajność i efektywność prowadzonej działalności.

    Posiadanie solidnych ram zarządzania ryzykiem stron trzecich w zakresie outsourcingu i usług dostawców jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Pierwsza linia obrony w instytucjach finansowych musi rozumieć ryzyka, a pracownicy działów zgodności powinni doradzać i wspierać funkcję kontrolną na linii frontu. Organy regulacyjne oczekują od banków, aby odporność operacyjna była traktowana równie priorytetowo jak rentowność i pozycja kapitałowa.
  3. Zarządzanie i ochrona: Bankowość jest branżą zależną od danych. Podczas gdy banki wymagają dokładnych i szczegółowych danych przekazywanych terminowo i w znacznych ilościach, klienci oczekują przyjaznych dla użytkownika narzędzi komunikacji. Z drugiej strony, inwestorzy i inni interesariusze wymagają większego dostępu do informacji i przejrzystości. W związku z tym banki będą musiały lepiej zarządzać danymi i zmagać się z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi prywatności danych. Znaczące inwestycje zostały już poczynione w zakresie dostępności danych i ich przechowywania. Teraz nadszedł czas, aby banki skupiły się bardziej na architekturze danych, możliwościach analitycznych i opracowaniu zintegrowanych ram ochrony prywatności oraz zarządzaniu ryzykiem w tym zakresie.
  4. Działania w przypadku zidentyfikowanych niezgodności:Inicjatywy mające na celu poprawę kultury i etyki w sektorze finansowym sięgają daleko, ale będą miały ograniczony wpływ bez wprowadzenia odpowiednich ram odpowiedzialności. Wyzwaniem pozostaje przejście od wyznaczania "tonu z góry" do osadzania pozytywnej kultury i zachowań w całej organizacji.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami