Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – zapowiedź zmian

Kontakt lokalny

Adam Sawicki

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 30 grudnia 2021 r.  blisko 115 stanowisk zgłoszonych w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Z opublikowanej odpowiedzi projektodawcy można wnioskować, że nastąpi kilka istotnych zmian w projekcie ustawy o ochronie sygnalistów.

Opracowanie projektu ustawy jest związane z obowiązkiem wdrożenia do 17 grudnia 2021 r. przez Polskę (i inne kraje członkowskie UE) Dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii [1]. Dyrektywa wprowadza wspólne minimalne wymogi zapewnianiające sygnalistom ochronę przed potencjalnym odwetem oraz nakładające na firmy szereg obowiązków takich jak utworzenie poufnych kanałów zgłoszeniowych, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz zachowanie należytej staranności przy podejmowaniu działań następczych.

Swoje stanowiska do projektu ustawy o ochronie sygnalistów przesłało szereg instytucji publicznych m.in. RPO, UODO, UOKiK oraz wiele podmiotów prywatnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej będące projektodawcą ustawy [2] odniosło się na razie tylko do jednego stanowiska (Związku Powiatów Polskich), niemniej już z tego pisma wynika, że nastąpi kilka istotnych zmian w projekcie ustawy.

Zgodnie z deklaracją projektodawcy:

  1. zostanie usunięty art. 5 ust. 3 projektu tj. „Przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego”,
  2. zmodyfikowany będzie art. 29 ust. 1 pkt 4 tj. wymagający określenia w regulaminie zgłoszeń „niezależnego organizacyjnie podmiotu, upoważnionego do podejmowania działań następczych”. ZPP proponuje zamiast pojęcia „niezależny organizacyjnie podmiot” zwrot „bezstronna osoba lub bezstronny wydział właściwy do podejmowania działań następczych”,
  3. usunięty zostanie art. 36 ust. 3 projektu określający organ publiczny w kontekście zgłoszeń zewnętrznych tj. „Organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów”,
  4. rozszerzona zostanie definicja organu publicznego z art. 2 pkt. 7 projektu, zgodnie z którą przez organ publiczny będzie się rozumieć m.in. organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego,
  5. zostanie uwzględniona uwaga ZPP o zmniejszeniu wymiaru kar określonych w art. 56-60 projektu (przepisy karne) oraz wydłużeniu względem vacatio legis ustawy terminu wejścia w życie tych przepisów – nie podano jednak szczegółów co do nowego wymiaru kar i terminu ich wejścia w życie.

Pozostaje czekać na odniesienie się przez MRiPS do pozostałych stanowisk i opracowanie nowej wersji projektu ustawy o ochronie sygnalistów. O zmianach będziemy informować w naszym serwisie. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.