6 min. czytania 16 sie 2023
ulga sponsoringowa

Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców za zaangażowanie w działalność społecznie pożyteczną

Autor Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

6 min. czytania 16 sie 2023
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Zachęty podatkowe w polskim systemie prawnym opierają się głównie na schemacie odliczenia określonych wydatków od przychodu. Takie ulgi kwalifikowane są jako koszty uzyskania przychodu lub dochodu. Aktualnie w PIT oraz CIT funkcjonuje kilkanaście ulg podatkowych, a jedną z nich jest ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację, która przyjęła roboczą nazwę jako tzw. ulga sponsoringowa.

Co to jest ulga na sponsoring?

Ulga na sponsoring, podobnie jak każda ulga podatkowa, opiera się na mechanizmie odliczenia od podstawy opodatkowania kwalifikowanych, uznanych przez prawodawcę wydatków. Jest to instytucja prawna, która ma zachęcać podatników do wspierania sportu, kultury oraz edukacji. Pozwala ona na odliczanie 50% wydatków, które u podatników po pierwsze stanowiły koszt uzyskania przychodów, a po drugie przeznaczone zostały na konkretne cele. Jako preferencja roczna nie obniża podatku na etapie zaliczek, ale pozwala na jego zmniejszenie w zeznaniu rocznym. 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Ulga sponsoringowa w ostatnich miesiącach zyskuje na popularności wśród przedsiębiorstw realizujących cele społeczne. O tym trendzie pisaliśmy w lipcowym artykule: Ulga sponsoringowa – nowa preferencja podatkowa zyskuje na popularności.

Kto może skorzystać z ulgi sponsoringowej

Ulga sponsoringowa jest przeznaczona dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Konstrukcja tej ulgi powoduje jednak, że nie jest ona dostępna dla osób fizycznych, które rozliczają się ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście lub innych dochodów, które nie stanowią dochodów z działalności gospodarczej. Odliczeniu podlegają wydatki, które stanowią u podatników koszt uzyskania przychodów, a ich ujmowanie jest zarezerwowane właśnie dla przedsiębiorców.

Ulga sponsoringowa a Polski Ład

W ramach Polskiego Ładu w ustawach o PIT oraz CIT pojawiły się nowe ulgi, w tym m.in. ulga na sponsoring. Przepisy art. 18ee CIT oraz art. 26ha PIT, to właśnie wynik nowelizacji zwanej Polski Ładem, które z dniem 1 stycznia 2022 r. zagościły w obu ustawach podatkowych. Na ten moment jest to ulga, która nie doczekała się kolejnych zmian, więc jej kształt pozostaje niezmienny od początku jej obowiązywania.

Jakie koszty można rozliczyć w ramach ulgi na sponsoring?

Podstawowym kryterium stosowania ulgi sponsoringowej jest to, aby wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu. Zastrzeżenie to jest bardzo ważne, gdyż granica pomiędzy darowizną a wydatkiem na sponsoring jest niewielka. W obu sytuacjach cel jest podobny – wsparcie danej instytucji, fundacji, stowarzyszenia czy innego podmiotu prowadzącego działalność społecznie użyteczną.

Różne są jednak skutki obu wynikające z darowizny a wydatkiem na sponsoring. Darowizna jest świadczeniem jednostronnym, które z kosztów zostało wyłączone wprost na mocy art. 23 ust. 1 pkt 11 PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 14 CIT. Powoduje to automatycznie, że darowizna nie może zostać rozliczona w ramach ulgi na sponsoring, ponieważ nie stanowi kosztu. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby w zamian za wsparcie finansowe podmiot uzyskał świadczenie zwrotne. Najczęściej będzie to forma reklamy. Tylko takie ułożenie stosunku prawnego, gdzie korzyści osiągają obie strony, pozwoli na uznanie, że:

 • mamy do czynienia ze sponsoringiem, a nie darowizną,
 • będzie to koszt uzyskania przychodu,
 • będzie możliwe skorzystanie z ulgi na sponsoring.

Ulga sponsoringowa – przykłady działalności przedsiębiorstw

Spoglądając na powyższe wyjaśnienia, łatwo wyobrazić sobie, kto tak naprawdę może być beneficjentem wsparcia finansowego, które otwiera drogę do zastosowania ulgi. Są to przede wszystkim kluby sportowe, organizatorzy imprez sportowych, instytucje kultury czy uczelnie artystyczne. Działalność tych podmiotów, to szeroko rozumiana działalność sportowa, kulturalna czy edukacyjna. Poza instytucjami beneficjentami mogą być także osoby fizyczne. Przy spełnieniu określonych warunków, także takie wydatki zakwalifikują się do odliczenia.

Koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność sportową

Reklamy na stadionach, arenach czy kortach, to ogromne nośniki informacji o danym przedsiębiorcy. W ramach tej ulgi ustawodawca przewidział jednak konkretne wydatki, które mogą kwalifikować się do odliczenia.

Pierwszym z nich jest wspieranie klubu sportowego. Zgodnie z definicją, klub sportowy to jednostka, która nie działa w celu osiągnięcia zysku. I choć nie ma w ustawie mowy o tym, w jakiej formie może być prowadzony taki klub, to uznać należy, że może być to każda forma, w tym spółka z o.o. czy akcyjna. Warunkiem odliczenia jest to, aby wydatki przeznaczane były na określone cele, które zostały wskazane w ustawie o sporcie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1599):

 • programy szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów zawodów sportowych,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
 • stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry.

Drugą grupę wydatków stanowią stypendia sportowe. Przepisy podatkowe nie odnoszą się w tym zakresie do innych ustaw, co pozwala uznać, że może to być każde wsparcie finansowe, które będzie dotyczyło pomocy sportowcowi, doraźnej lub okresowej. Trzeci rodzaj wydatków to finansowanie imprezy sportowej, która nie jest imprezą masową.

Koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność kulturalną

Następną kategorią kosztów są wydatki poniesione na działalność kulturalną. Wystawy sztuki, przedstawienia teatralne czy inne wydarzenia kulturalne, przyciągają odpowiednio dużo osób, aby sponsoring, oprócz chęci wsparcia instytucji przynosił określone profity.

Zgodnie z art. 26ha ust. 4 PIT oraz art. 18ee ust. 4 CIT, za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury, która musi być wpisana do rejestru. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, do której odwołują się PIT i CIT, wprost wskazuje, że takimi jednostkami są w szczególności teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, galerie sztuki itp. Nie ma w tym zakresie katalogu zamkniętego, więc można uznać, że wsparcie jakiejkolwiek instytucji kultury, wpisanej do rejestru, pozwoli na skorzystanie z ulgi.

Innym typem wydatków w ramach tej kategorii, jest finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Także ten katalog nie został zawężony do konkretnych jednostek. Uznać więc można, że każde wsparcie takiej instytucji pozwoli na skorzystanie z preferencji podatkowej.

Koszty uzyskania przychodu poniesione na szkolnictwo i naukę

Kolejny katalog wydatków, najszerszy, to wydatki poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Zgodnie z art. 26ha ust. 5 PIT oraz 18ee ust. 5 CIT, należą do nich stypendia (m.in. za wyniki w nauce lub sporcie, a także stypendia doktoranckie), wydatki na sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych lub kształcenia specjalistycznego, finansowanie wynagrodzeń (a także składek ZUS) studentom odbywającym u podatnika staże i praktyki, które wynikają z profilu studiów. Wydatkami kwalifikującymi się do ulgi w tej kategorii jest także finansowanie studiów dualnych oraz wynagrodzenia dla absolwentów uczelni zatrudnionych za pośrednictwem akademickich biur karier.

Ulga sponsoringowa – jakie dokumenty należy złożyć?

Spełnienie warunków pozwala na jej skorzystanie z ulgi sponsoringowej bez konieczności składania dokumentów. Wydatki na finansowanie studiów dualnych, wynagrodzeń absolwentów czy stażystów zaliczane są do ulgi tylko wtedy, gdy ponoszone są na mocy umowy zawartej z uczelnią. A wyłączeniu z korzystania z ulgi, w zakresie wspierania szkolnictwa wyższego i nauki, podlega podatnik, który jest założycielem uczelni niepublicznej.

Ulga na sponsoring – formularz PIT-CSR i CIT-CSR

Sam fakt skorzystania z ulgi bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów nie oznacza, że ulga nie podlega żadnej kontroli. Ustawodawca przewidział bowiem, że na koniec roku podatnicy, którzy z ulgi sponsoringowej skorzystali, zobowiązani są do złożenia załącznika: PIT-CSR lub CIT-CSR (w zależności od wybranej formy prawnej). Informacje te nie są skomplikowane. Formularze stanowiące załącznik do zeznania głównego PIT sprowadzają się bowiem do oznaczenia podatnika i wykazania w nich poszczególnych kosztów (podzielonych na sport, działalność kulturalną oraz działalność wspierającą szkolnictwo wyższe) oraz sumy poniesionych kosztów na wszystkie rodzaje działalności.

Czy można odliczyć VAT od sponsoringu?

Choć wydatki na sponsoring stanowią koszt uzyskania przychodu, powstaje pytanie czy można odliczyć od nich VAT? Odliczenie przysługuje bowiem podatnikowi, który wykaże związek wydatku z działalnością gospodarczą. Trudno sponsoringowi, który jest formą reklamy, takiego związku odmówić. Oznacza to zatem, że odliczenie VAT jest w tej sytuacji możliwe.

Podsumowanie

Ulga na sponsoring, czy też ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację pojawiła się w polskim porządku prawnym 1 stycznia 2023 r. Polega ona na dodatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania 50% wydatków kwalifikowanych, związanych ze wspieraniem różnych instytucji sportowych czy kulturalnych, które u podatnika stanowiły koszt uzyskania przychodu.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)