Oświadczenie o ochronie prywatności

 • Podziel się

Zgodnie z zamierzeniem Ernst & Young, witryna ey.com ma stanowić uzupełnienie świadczonych usług. Poniższe oświadczenie jest naszą deklaracją o ochronie prywatności, odnoszącą się do światowej sieci naszych firm oferujących profesjonalne usługi, a także do ich spółek powiązanych i stowarzyszonych.

Niniejszy dokument opisuje praktyki, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie dla prywatności wszystkich osób odwiedzających niniejszą witrynę. Firma Ernst & Young jest nastawiona na stosowanie uczciwych praktyk informacyjnych, których celem jest ochrona Państwa prywatności. Wierzymy, że swobodny przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich, przy założeniu, że informacje są gromadzone i wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.

Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uważają, że nasze oświadczenie dotyczące prywatności nie porusza ważnych dla Państwa kwestii.

Gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, wybór

Korzystanie z naszej witryny nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli jest Pan/Pani zwykłym odwiedzającym ey.com, wówczas nie gromadzimy na Pana/Pani temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa poniżej. Niemniej jednak, może się zdarzyć, że postanowi Pan/Pani dokonać rejestracji, aby na bieżąco otrzymywać od Ernst & Young aktualne informacje.

W takich przypadkach Ernst & Young może kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach, przekazując im informacje na temat oferowanych usług, publikacji i produktów, a także w innych celach marketingowych.

Informacje zgromadzone podczas rejestracji są – w czasie ich przesyłania drogą internetową – chronione za pomocą techniki szyfrowania, standardowo stosowanej w całej branży. Na przykład, mogą Państwo dokonać rejestracji w ramach następujących usług:

 1. Powiadomienia pocztą e-mail
  Ernst & Young oferuje odwiedzającym usługę, w ramach której przesyła zarejestrowanym użytkownikom wiadomości e-mail powiadamiające o wszelkich nowych informacjach zamieszczanych na stronie ey.com. W takim przypadku użytkownicy podają podstawowe informacje na swój temat, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Zainteresowanie pracą w Ernst & Young
  Witryna internetowa Ernst & Young pozwala zarejestrować się osobom zainteresowanym pracą w naszej firmie lub odpowiedzieć na zamieszczoną ofertę pracy. Dalsze szczegóły na temat procesu rekrutacji oraz wymaganych informacji znajdują się na stronie ey.com w sekcji „Kariera”.
 3. Transmisje internetowe z Thought Center
  Oglądanie przygotowanych przez Ernst & Young transmisji (tzw. webcastów) z Thought Center (prezentowanych na żywo lub archiwizowanych) wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Dane gromadzone podczas rejestracji obejmują imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, kraj, branżę, firmę, stanowisko oraz numer telefonu. Ponadto osoby dokonujące rejestracji muszą podać, czy są klientami Ernst & Young, a także odpowiedzieć, czy w przyszłości chciałyby otrzymywać elektroniczne powiadomienia o nadchodzących webcastach z Thought Center. Wszystkie powyższe informacje są niezbędne do oglądania transmisji. W chwili rejestracji można również zaznaczyć pole automatycznego logowania, umożliwiające automatyczne zalogowanie użytkownika, który po raz kolejny odwiedza sekcję transmisji internetowych z Thought Center korzystając z tego samego komputera. Informacje zgromadzone w procesie rejestracji wykorzystujemy do prowadzenia wewnętrznych badań i analiz. Dzięki nim dowiadujemy się, kim są osoby oglądające nasze webcasty oraz poprawiamy swoje możliwości w zakresie realizacji potrzeb użytkowników.
  Osoby, które są zainteresowane transmisjami z Thought Center, lecz nie życzą sobie podawania informacji umożliwiających ich identyfikację, mogą zapoznawać się z treścią ogólnych streszczeń typu Executive summary (sekcja „podsumowanie webcastów”), publikowanych na stronie ey.com. Przeglądanie powyższych streszczeń nie wymaga rejestracji.
 4. Ankiety
  Ernst & Young może przeprowadzać ankiety za pośrednictwem swojej witryny internetowej. Oprócz przekazywania swoich opinii bądź udzielania odpowiedzi, uczestnicy ankiet mogą być poproszeni o podanie informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko, dane kontaktowe itp. Podczas przeprowadzania ankiet gromadzone są różne rodzaje informacji.
 5. Rejestracja dotycząca świadomego przywództwa (Thought leadership)
  Zdarza się, że Ernst & Young wymaga dokonania rejestracji w zamian za materiały dotyczące świadomego przywództwa: sprawozdania rządowe, artykuły, badania, raporty, analizy ankiet, broszury itp. W takim przypadku formularze rejestracyjne mogą żądać podania danych osobistych, przy czym rodzaj gromadzonych informacji może być różny. Ernst & Young zastrzega sobie prawo do dystrybucji określonych materiałów dotyczących świadomego przywództwa jedynie wśród osób, które podadzą wymagane informacje.
 6. Rejestracja w celu udziału w wydarzeniach
  Ernst & Young umożliwia rejestrację z myślą o udziale w określonym wydarzeniu, przy czym można jej dokonać za pośrednictwem witryny ey.com lub, niekiedy, poprzez strony internetowe prowadzone przez partnerów zewnętrznych. Formularze rejestracyjne danego wydarzenia mogą żądać podania informacji o charakterze osobistym, przy czym rodzaj takich danych może być zróżnicowany. W związku z organizowanym wydarzeniem Ernst & Young może przekazywać informacje na temat zarejestrowanych użytkowników osobom trzecim. „Osoby trzecie”, o których mowa powyżej, mogą obejmować: hotele, sponsorów lub osoby współsponsorujące wydarzenie, promotorów, organizatorów wydarzenia (w tym osoby organizujące wydarzenie poprzez zewnętrzne witryny internetowe), prelegentów, członków paneli dyskusyjnych itp. Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób zostaną wykorzystane Pana/Pani dane, proszę zapoznać się z informacjami podawanymi przy okazji poszczególnych wydarzeń.
 7. Przedsiębiorca Roku®
  Ernst & Young przyjmuje za pośrednictwem swojej strony internetowej kandydatury w ramach konkursu Przedsiębiorca Roku Ernst & Young. Potencjalni kandydaci podają informacje na swój temat, w tym dane finansowe, oraz podpisują formularz zgłoszeniowy. Formularze zgłoszeniowe są przekazywane sponsorom programu, a także członkom niezależnego krajowego i regionalnego jury w celu wyłonienia laureatów nagród. Ponadto niektóre informacje pochodzące z formularzy zgłoszeniowych mogą zostać wykorzystane do celów badawczych, edukacyjnych oraz innych celów. Niemniej jednak, Ernst & Young będzie ujawniać tożsamość kandydatów bądź tożsamość ich przedsiębiorstwa wyłącznie sponsorom konkursu, członkom jury oraz podmiotom powiązanym z nimi. Kandydaci pragnący wziąć udział w konkursie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie informacji w powyższy sposób. Osoby wysuwające kandydatury do programu Przedsiębiorca Roku mogą umieszczać na formularzu własne informacje, przy czym ich podanie nie jest w każdym przypadku obowiązkowe. Wszelkie informacje podane przez osoby nominujące są traktowane identycznie jak informacje na temat kandydatów. Dalsze szczegóły znajdują się w materiałach Ernst & Young na temat programu Przedsiębiorca Roku.
 8. Absolwenci Ernst & Young
  Wszelkie dane osobowe przekazywane firmie Ernst & Young przez absolwentów wyższych uczelni będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z utrzymywaniem kontaktu z daną osobą. Bez wyraźnej zgody absolwenta nie będą one ujawniane osobom trzecim.
 9. Ernst & Young Online
  Jeżeli otrzymał Pan/Pani od swojego przedstawiciela EY prawo dostępu do serwisu Ernst & Young Online, radzimy zapoznać się z pełną treścią zamieszczonego w nim oświadczenia na temat prywatności. Dostęp do oświadczenia można uzyskać po zalogowaniu się w serwisie Ernst & Young Online.

Poufne dane o charakterze osobistym

Ernst & Young nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji. Poufne informacje osobiste dotyczą: rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych bądź innych, przynależności do związków zawodowych, fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia, życia seksualnego bądź karalności oraz, w niektórych przypadkach, numerów ubezpieczenia społecznego lub finansów. Ernst & Young podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa takich informacji uzyskanych w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Dostęp do powyższych informacji jest ograniczony. Ponadto firma wprowadziła polityki i procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

Ujawnianie informacji

EY posiada globalny kompleksowy program zgodności ochrony prywatności, który obejmuje zatwierdzone przez UE Wiążące Reguły Korporacyjne, a także certyfikację dotyczącą Tarczy Prywatności UE-USA. EY ujawni Twoje dane osobowe wyłącznie takim stronom trzecim, które zobowiązały się na piśmie zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności. W takiej postaci możemy ujawniać Pana/Pani informacje osobiste z następujących powodów:

 • Jeżeli ich przekazanie jest niezbędne do zrealizowania złożonego przez Pana/Panią wniosku oraz odbywa się z udziałem organizacji zewnętrznej, z którą Ernst & Young utrzymuje relacje (zobacz „Łącza do zewnętrznych witryn internetowych” poniżej); lub
 • W celu zrealizowania wniosku wymagającego zaangażowania ze strony dwóch lub więcej firm członkowskich Ernst & Young; lub
 • Jeżeli odbywa się to na wyraźną prośbę osoby odwiedzającej witrynę; lub
 • Stosownie do wymagań wymienionych w nakazie sądowym bądź innych wymagań prawnych albo urzędowych; lub
 • Jeżeli ujawnienie informacji jest w racjonalny sposób powiązane ze sprzedażą bądź innego rodzaju zbyciem całości albo części naszej działalności biznesowej.

Uwaga: Ernst & Young nie gromadzi ani nie opracowuje danych bądź informacji o charakterze osobistym, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, z myślą o ich rozpowszechnianiu bądź sprzedaży na rzecz osób z zewnątrz organizacji w konsumenckich celach marketingowych bądź w ramach programów Host Mailing prowadzonych na rzecz osób trzecich.

Zmiana oraz przechowywanie danych

Informacje pozyskane od osób odwiedzających niniejszą witrynę będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją wymaganej usługi. Po zrealizowaniu usługi wszelkie informacje zostaną zniszczone zgodnie z politykami Ernst & Young w zakresie przechowywania danych. Osoby pragnące, aby ich informacje zostały zaktualizowane, zmienione bądź usunięte z naszej ewidencji, są proszone o kontakt z nami oraz przedstawienie swoich wymagań.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych

Należy pamiętać, że witryna ey.com czasami zawiera łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat naszego świadomego przywództwa, wydarzeń, sponsoringu dotyczącego treści, usług kontrahentów, podmiotów państwowych, działalności typu non-profit, a także sieci społecznych. Ernst & Young nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się na witrynie ey.com w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Cookies

Prowadzona przez Ernst & Young witryna internetowa ey.com i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Dzięki technologii „cookies”, nasza witryna może przechowywać w przeglądarce użytkownika znaczniki informacji („identyfikatory”), z których korzysta jedynie podczas Pana/Pani wizyty na naszych stronach. „Cookies” nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających serwis ey.com, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie, aby ustalić preferowaną lokalizację i język użytkownika i dzięki temu skierować go na odpowiednią stronę serwisu ey.com.

Pliki cookies mają też inne zastosowania. W sekcji webcastów z Thought Center służą do zapewnienia dostępu subskrybentom, którzy podczas rejestracji wybrali funkcję automatycznego logowania. Cookies sprawiają również, że uczestnicy elektronicznych ankiet mogą głosować tylko 1 raz. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies z witryny ey.com lub sekcji webcastów z Thought Center, mogą Państwo włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie otrzymywania „cookies” w przeglądarce uniemożliwi korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych sekcji webcastów z Thought Center, na przykład automatycznego logowania oraz innych personalizacji.

Znaczniki nawigacyjne „Web Beacons”

Od czasu do czasu Ernst & Young zamieszcza swoje reklamy na witrynach internetowych należących do osób trzecich. W ramach starań na rzecz monitorowania skuteczności naszych kampanii reklamowych, czasami wykorzystujemy technologię identyfikacji gości taką jak „web beacons” lub „action tags”, podającą liczbę osób, które odwiedziły witrynę ey.com po zobaczeniu banera Ernst & Young na innej stronie internetowej. Powyższa technologia nie jest przez nas wykorzystywana w celu uzyskania dostępu do Państwa informacji osobistych. Stosuje się ją wyłącznie w celu zestawienia zsumowanych danych statystycznych na temat osób odwiedzających serwis ey.com oraz określenia skuteczności naszych reklam.

Aplikacje, kody QR i powiązane technologie

Skanując kod QR podwykonawca, któremu powierzamy tworzenie dla nas kodów (3GVision) może pobierać pewne informacje z Państwa urządzenia mobilnego (np. identyfikator komórki i adres IP). 3GVision używa tych informacji tylko w naszym imieniu w celu przygotowywania anonimowych raportów statystycznych o użytkownikach naszej strony i usług.

Platformy Social Media

Mają Państwo możliwość uczestnictwa w dyskusjach na naszych blogach, forach, wiki i innych platform social media administrowanych przez Ernst & Young (“Platformy Social Media "). Celem tych Platform Social Media jest umożliwienie Państwu dzielenia się treścią. Ernst & Young nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Państwo podzielą się danymi i informacjami osobistymi na Platformach Social Media, a następnie dane te zostaną wykorzystane, bądź przywłaszczone przez innych użytkowników lub dojdzie do ich nadużycia.

Ernst & Young może również udostępniać linki do innych platform social media utrzymywanych na innych serwerach przez osoby lub organizacje niepowiązane z Ernst & Young. Ernst & Young nie reprezentuje i nie zapewnia gwarancji co do zgodności lub jakiegokolwiek innego aspektu informacji zawartych na tych serwerach. Link do strony zewnętrznej nie powinien być interpretowany jako promocja tej strony przez Ernst & Young. Ernst & Young nie reprezentuje ani nie zapewnia gwarancji w sprawie tego jak dane użytkowników są przechowywane lub wykorzystywane na serwerach stron zewnętrznych. Sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności każdej strony zewnętrznej do której prowadzą linki z Naszej Strony w celu ustalenia ich założeń względem Państwa danych osobowych.

Dzieci

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie jest przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma ochrona informacji dotyczących dzieci, zwłaszcza w elektronicznym środowisku on-line, i w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na temat dzieci.

Zmiany niniejszej polityki

Stosownie do potrzeb, Ernst & Young może modyfikować treść niniejszego oświadczenia na temat polityki. Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 30 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony.

Anulowanie rejestracji

Ernst & Young zapewnia swobodę wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji umożliwiających Pana/Pani identyfikację. Jeżeli w przeszłości dokonał Pan/Pani za pośrednictwem witryny ey.com rejestracji dotyczącej któregokolwiek z serwisów informacyjnych związanych z Ernst & Young, a obecnie nie życzy sobie otrzymywania kolejnych wiadomości e-mail, proszę odwiedzić stronę rezygnacji z rejestracji, dostępną w ramach danej aplikacji.

Dalsze informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu obowiązywania niniejszej deklaracji o ochronie prywatności, proszę zapoznać się z treścią oświadczenia prawnego