2 min. czytania 17 mar 2020
Group making a decision

CFO: kluczowe kwestie w dobie kryzysu związanego z koronawirusem

Autorzy
Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Anna Zaremba

EY Polska, Partner, CFO Consulting

Partner w Zespole CFO Consulting w EY Polska.

2 min. czytania 17 mar 2020

Epidemia koronawirusa jest przede wszystkim wyzwaniem humanitarnym i stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników, a także klientów, dostawców i innych osób w całym naszym ekosystemie. Ta pandemia powoduje wysoką niepewność w każdej firmie i u każdego CFO. ponieważ stanowi ona bardzo wysokie ryzyko finansowe i operacyjne dla Państwa firmy i wystawia na ogromną próbę ogólną odporność firmy. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że być może już Państwo wdrożyli działania w celu zapewnienia ciągłości operacji, wyjątkowość tej sytuacji sugeruje potrzebę kompleksowego przeglądu i oceny kluczowych obszarów działań Państwa przedsiębiorstwa, na które wpłynie COVID-19. 

Aby pomóc Państwu poruszać się w tych trudnych czasach kryzysu, prezentujemy 9 obszarów wraz z pytaniami pomagającymi ocenić zagrożenia z perspektywy CFO, na które należy zwrócić uwagę podczas opracowywania strategii kryzysowej firmy. Chcielibyśmy na bieżąco dzielić się pomysłami i spostrzeżeniami, które pomogą CFO zabezpieczyć biznes w sposób proaktywny i pragmatyczny oraz umożliwią wdrożenie scenariuszy naprawczych. 

1. Zespoły zarządzania kryzysowego / grupy zadaniowe 

 • Czy utworzyli Państwo międzyfunkcyjny zespół szybkiego reagowania, kierowany przez osobę o odpowiedniej randze i autorytecie? 
 • Czy dysponują Państwo narzędziami do współpracy?
 • Czy ten zespół ma wsparcie w zakresie struktur monitorowania, wykonywania i zarządzania, aby reagować wystarczająco szybko i elastycznie?
 • Czy mają Państwo wdrożoną strategię zapewniającą szybką i skuteczną komunikację z kluczowymi interesariuszami?
 • Czy mają Państwo możliwość tworzenia i testowania wielu scenariuszy?

2. Zarządzanie pracownikami / Obowiązek opieki

 • Czy w swojej strategii zatrudnienia uwzględnili Państwo wpływ „Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”? 
 • Czy dochowali Państwo należytej staranności wymaganej w obecnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ryzyka podróży, pracy zdalnej, kwarantanny i zagrożeń bezpieczeństwa?
 • Czy są Państwo gotowi na przekwalifikowanie pracowników zgodnie z nowymi potrzebami biznesowymi?
 • Czy muszą Państwo skonsultować kluczowe decyzje dotyczące pracowników ze związkami zawodowymi lub innymi stronami trzecimi?
 • Czy posiadają Państwo jasną strategię komunikacji w celu informowania pracowników i zapewniania im wsparcia?

3. Kwestie prawne

 • Czy zapewnili Państwo swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy? Czy są Państwo pewni, że podjęte kroki są zgodne z prawem?
 • Czy dokonali Państwo przeglądu kluczowych umów i umów kredytowych pod kątem istnienia przepisów dotyczących siły wyższej i ich ewentualnego wpływu na Państwa działalność?
 • Czy prowadzą Państwo monitoring pod kątem ewentualnych nadużyć w zakresie roszczeń o dotacje lub oficjalnych ulg i siły wyższej?
 • Czy ustalili Państwo strategię prawną w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym oszacowanie i ocenę potencjalnej odpowiedzialności?
 • Czy potrzebują Państwo bieżących odpowiedzi na wszystkie pilne kwestie i obawy związane z przepisami i zaleceniami dotyczącymi COVID-19?
 • Czy rozważali Państwo, czy zwiększone wykorzystanie pracy zdalnej mogło spowodować rozluźnienie normalnej kontroli nad danymi osobowymi i innymi poufnymi danymi oraz ewentualne konsekwencje?
 • Czy wiedzą Państwo, w jaki sposób zmniejszyć narażenie na problemy związane z przepisami i wykryć potencjalne oszustwa, przekupstwo i korupcję, które mogłyby pozostać ukryte, gdyby nadal występowały problemy z mobilnością personelu?

4. Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Czy posiadają Państwo plan w razie zakłóceń podaży i popytu?
 • Czy rozważali Państwo korzystanie z innych źródeł zaopatrzenia?
 • Czy Państwo lub Państwa dostawcy jesteście uzależnieni od surowców, komponentów pochodzących spoza Polski? 
 • Czy doświadczyli Państwo zakłóceń w łańcuchu dostaw z powodu niedoboru komponentów i półproduktów, wyprodukowanych w Chinach lub w innym miejscu?
 • Czy dokonali Państwo przeglądu krytycznych umów handlowych i procesów zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem terminów dostaw, siły wyższej, nadzwyczajnych zmian, możliwości renegocjacji warunków, klauzul nadzwyczajnych, przepisów szczególnych, a także ostatnio zmienionych przepisów prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego?

5. (Krótkoterminowe) Zarządzanie płynnością

 • Czy Państwa firma posiada łatwo dostępne linie kredytowe lub inne źródła finansowania?
 • Czy wymagana jest aktualizacja bieżącego planowania płynności? 
 • Czy firma posiada aktualną prognozę przepływów pieniężnych na co najmniej kolejny 1 miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy? 
 • Czy jesteście Państwo pewni swojej zdolności do rozpoznawania i przygotowywania scenariuszy prognozowania przepływów pieniężnych uwzględniających zmienione okoliczności i niepewne wyniki? 
 • Czy firma posiada dług, który będzie wymagalny w ciągu najbliższych 12 miesięcy (z wyłączeniem kredytu odnawialnego)? 
 • Czy kierownictwo uzgodniło odpowiedni plan finansowania awaryjnego w miarę krystalizowania się scenariuszy?
 • Czy Państwa zdolność do wypełnienia zobowiązań kredytowych jest zagrożona przez obecne okoliczności? 
 • Czy w wystarczającym stopniu monitorują Państwo swoje zaangażowanie kredytowe wobec głównych kontrahentów finansowych i dostawców?
 • Czy należy dokonać przeglądu aktualnej strategii hedgingowej i ewentualnie ją dostosować? 
 • Czy zrewidowali Państwo swoją strategię CAPEX w obliczu COVID-19? 
 • Czy mają Państwo pewność jakie działania należy podjąć by ograniczyć koszty działalności w krótkim i średnim terminie?

6. Budżetowanie i efekty planu operacyjnego

 • Czy mają Państwo pełną przejrzystość w zakresie finansów w celu uzyskania pewności planowania w odniesieniu do wpływu na wszystkie trzy sprawozdania finansowe w perspektywie krótko- i długoterminowej?
 • Czy przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi strukturami wykonawczymi, zarządczymi i monitorującymi, umożliwiającymi reagowanie w sposób wystarczająco szybki i elastyczny?

7. Aktualizacja strategii

 • Czy posiadają Państwo plany dotyczące ciągłości działania/ przerwania działalności?
 • Czy postrzegają Państwo COVID-19 jako kryzys lub okazję? Dlaczego?
 • Czy wystarczająco dokładnie monitorują Państwo rozwój sytuacji na rynku?
 • Czy mają Państwo strategię modyfikacji działań biznesowych i podróży, aby zminimalizować wpływ kryzysu?
 • Czy rozważają Państwo możliwe zmiany rynkowe po kryzysie? 

8. Raportowanie

 • Czy audytor zidentyfikował w firmie problem z kontynuacją działalności?
 • Czy wiedzą Państwo, jak rozliczać wydatki nadzwyczajne, takie jak koszty dezynfekcji, ewakuacji itp.?
 • Czy stoją Państwo w obliczu zbliżających się wymogów sprawozdawczych, czy to w odniesieniu do sprawozdania rocznego, śródrocznego, czy też raportów regulacyjnych?
 • Czy obecny kryzys doprowadził do nieoczekiwanych braków kadrowych w zespołach zajmujących się księgowością/ sprawozdawczością?
 • Czy Państwa sprawozdania finansowe zawierają istotne szacunki księgowe, takie jak utrata wartości aktywów trwałych i oczekiwane straty kredytowe? Czy w kolejnym śródrocznym sprawozdaniach finansowych należy dokonać ponownej oceny wartości godziwej? 

9. Technologia / Innowacje

 • Czy zastanawiali się Państwo, w jaki sposób innowacje i technologia mogą pomóc w poprawie wzrostu i wydajności oraz redukcji kosztów?
 • Czy uważacie Państwo, iż technologie aktualne wykorzystywane w Państwa biznesie wystarczająco adresują Państwa wyzwania biznesowe? 
 • Czy mają Państwo dostęp do nowych technologii, które mogą wnieść wartość dodaną dla firmy w czasach transformacji cyfrowej?
 • Czy wykorzystują Państwo potencjał pracowników jako źródło pomysłów i inicjatyw, które mogą zmienić firmę w czasach zmian zachodzących w gospodarce?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Jesteśmy gotowi aby wspomóc Ciebie i Twoją firmę w kluczowych obszarach, wymagających obecnie szczególnego wsparcia.

Kontakt

Porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów o tym, jak możemy wesprzeć Cię podczas epidemii COVID-19.

Informacje

Autorzy
Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Anna Zaremba

EY Polska, Partner, CFO Consulting

Partner w Zespole CFO Consulting w EY Polska.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter