Jak zyskać dodatkowe, realne oszczędności bez oszczędzania?

Dla wielu przedsiębiorców uzyskanie oszczędności dla firmy bywa nieoczywiste i wydaje się wręcz niemożliwe. Dlatego tak istotne jest dla nas uświadomienie, jak waż­na jest odpowiednia identyfikacja obszarów poprawy efektywności kosztowej w biznesie. Szybkie wdrożenie rozwiązań - skuteczne oszczędzanie w przedsiębiorstwie. 

 

Wyzwania stojące przed każdą firmą:

 • Jak mierzyć się z rosnącymi kosztami działalności i obciążeniami fiskalnymi?
 • Czy uda się zrealizować plany inwestycyjne i pozyskać oraz zatrzymać talenty?
 • Gdzie szukać potencjalnych źródeł finansowania rozwoju?
 • Jak być odpornym na dynamiczne zmiany przepisów podatkowych?

Jak zyskać realne oszczędności bez oszczędzania?

Pobierz specjalny raport EY!

Pobierz raport

Bo liczy sie to, ile możesz zyskać!

0 minusów

Płacisz, kiedy Twoja firma faktycznie pozyska oszczędności dzięki naszemu wsparciu. 

1 doradca EY

Nasz eksperci kompleksowo przeprowadzą analizęoraz wdrożą najbardziej efektywne rozwiązania.

2 szansa

Dzięki nam zyskasz drugą szansę na oszczędności! Sprawdzimy czy stosowane dotychczas przez Ciebie rozwiązania były najlepsze z możliwych. 

3 kroki

Trzy proste kroki do czystego zysku: identyfikacja, wdrożenie rozwiązań, oszczędzanie.

4 obszary

- Efektywność rozliczeń i ulg podatkowych

- Dofinansowania inwestycji i działalności  B+R

- Efektywność kosztów wynagrodzeń

- Efektywność kosztów energii.

5 lat

Dzięki wsparciu naszych specjalistów możesz odzyskać nadpłacone środki nawet do pięciu lat wstecz!

 

Dotychczas zrealizowaliśmy z sukcesem kilkadziesiąt projektów z zakresu wdrożenia instrumentów generujących oszczędności dla firm. Na bazie kilku zrealizowanych przez nas projektów nasi klienci uzyskiwali i nadal uzyskują indywidualnie oszczędności rzędu kilku milionów rocznie. Pozyskaliśmy także dla naszych klientów dotacje na poziomie przekraczającym kwotę 1,5 mld PLN.

 • Ulga B+R

  Z ulgi B+R można korzystać na bieżąco, uwzględniając ulgę w rocznych deklaracjach podatkowych CIT-8, ale z ulgi można również korzystać wstecznie, tj. za lata 2016 – 2021. W uproszczeniu, warunkiem dla rozliczenia ulgi za lata przeszłe jest to, aby w tych latach podatkowych prowadzone były działania B+R oraz istniała odpowiednia wystarczająca dokumentacja / ewidencja, która potwierdzi naturę działania spółki oraz wielkość kosztów kwalifikowanych. W ostatnim czasie z sukcesem odzyskaliśmy dla klienta z branży IT nadpłatę CIT za pięć lat wstecz w łącznej wysokości ok. 8 mln zł, przy czym zidentyfikowane koszty kwalifikowane B+R były ok. 5-krotnie wyższe (brak było jednak możliwości ich odliczenia z uwagi na wysokość podstawy opodatkowania CIT). W praktyce, takiego wstecznego rozliczenia ulgi dokonuje się poprzez złożenie korekt deklaracji CIT-8 uwzględniających odliczenie wraz z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku. W tym zakresie, wspieramy klientów do samego końca, tj. do uzyskania zwrotu nadpłaty, po drodze pomagając adresować ewentualne pytania ze strony urzędu.
  Magdalena Piec
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Senior Manager
  Zidentyfikowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie to nie tylko możliwość skorzystania z ulgi B+R, ale również synergiczne połączenie tej ulgi z systemem wynagradzania pracowników w oparciu o 50%-owe koszty uzyskania przychodów (tzw. copyrights). Wdrożenie systemu skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia netto pracowników bez zwiększania budżetu płacowego po stronie pracodawcy. System może być wdrożony dla pracowników, którzy m.in. wykonują działania twórcze stanowiące działalność B+R. Wspieramy wielu klientów w równoległym wdrożeniu obu ulg. Pozwala to efektywnie i synergicznie przeprowadzić zarówno analizę, wdrożenie jak i późniejsze korzystanie z ulg oraz zintensyfikować pulę korzyści. W przypadku klientów, którzy już korzystają z systemu wynagradzania dla pracowników, wspieramy ich kompleksowo we wdrożeniu dodatkowo ulgi B+R oraz ulgi na innowacyjnych pracowników.
  Magdalena Piec
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Senior Manager
  Aktywności kwalifikujące się do ulgi B+R to nie tylko działalność w ramach badań naukowych, ale również prace rozwojowe, których definicja jest na tyle szeroka, że z powodzeniem znajdzie zastosowanie u znacznej liczby podatników. Za prace rozwojowe uważa się co do zasady działalność obejmującą wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, m.in. do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Nie mogą to być jednak działania rutynowe. Zatem, wszelkie aktywności zmierzające do ulepszenia produktów tudzież procesów, warto przeanalizować pod kątem wykorzystania ulgi B+R
  Rudolf Michałkiewicz
  Manager
 • IP Box

 • Ulga na innowacyjnych pracowników

  Wprowadzona od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulga na innowacyjnych pracowników jest uzupełnieniem dotychczasowej ulgi B+R. Ma ona zastosowanie w sytuacji, gdy podatnik identyfikujący w swoim przedsiębiorstwie działalność B+R oraz koszty kwalifikowane B+R, za dany rok podatkowy osiągnie stratę albo wysokość podstawy opodatkowania nie będzie wystarczająca dla odliczenia całej puli kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku, w miesiącu następującym po złożeniu zeznania CIT-8 za dany rok podatkowy, podatnik będzie uprawniony do pomniejszenia zaliczek PIT odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników B+R* o kwotę niezutylizowanej oszczędności podatkowej z tytułu ulgi B+R. W przypadku podatników posiadających rok kalendarzowy jako rok podatkowy – czyli w większości sytuacji – pierwszy raz z ulgi będzie można skorzystać w 2023 r. – brak jest więc na razie praktyki czy wyjaśnień organów podatkowych co do praktycznych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących mechanizmu rozliczenia ulgi. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone przepisy pozwalają pomniejszyć zaliczki PIT tym podmiotom, których łamany rok podatkowy skończył się w 2022 r. W chwili obecnej, wspieramy jednego z naszych klientów w rozliczeniu ulgi na innowacyjnych pracowników już w 2022 r. * tj. pracowników, u których czas poświęcany w danym miesiącu na działania B+R w ogólnym czasie pracy wyniósł co najmniej 50%.
  Ewelina Dolińska
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior
 • Ulga na prototypy

 • Ulga na robotyzację

  Podatnicy prowadzący działalność produkcyjną, którzy nabywają innowacyjny, zautomatyzowany sprzęt (m.in. roboty) oraz ponoszą związane z takim nabyciem inne koszty wskazane w ustawie (np. koszty szkoleń pracowników), mogą skorzystać z dodatkowego odliczenia 50% takich kosztów podatkowych od podstawy opodatkowania. Jak wynika z naszych rozmów z klientami, ulga na robotyzację może okazać się szczególnie atrakcyjna dla firm, które same nie prowadzą działań B+R, więc nie mogą w tym obszarze poszukiwać efektywności kosztowej, ale z drugiej strony inwestują istotne środki w robotyzację lub automatyzację produkcji. Prowadzimy projekt z jednym z naszych klientów z branży produkcyjnej, u którego wstępna wartość takich inwestycji to co najmniej kilka milionów złotych i tym samym skorzystanie z ulgi na robotyzację może pozwolić na częściowy, istotny zwrot z tych inwestycji.
  Magdalena Piec
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Międzynarodowe, Senior Manager
 • Ulga na ekspansję

 • Ulga CSR

 • Podatek od nieruchomości

  Jak wynika z naszych doświadczeń, przedsiębiorcy dosyć często nadpłacają podatek od nieruchomości. Spowodowane jest to przede wszystkim zawiłymi przepisami podatkowymi i budowlanymi, jak również ciągle zmieniającym się orzecznictwem. Mając na uwadze powyższe, warto przyjrzeć się temu obszarowi nawet jeśli przegląd w tym zakresie prowadzony był kilka lat wcześniej. Słuszność takiego działania potwierdzają projekty realizowane przez EY dla klientów z wielu sektorów produkcyjnych, dla których odzyskane zostały miliony nadpłaconych podatków. W drodze przykładu wskazać można na kompleksowy przegląd w podatku od nieruchomości zrealizowany dla klienta z branży papierniczej. Pomimo tego, że majątek klienta był przedmiotem analizy w przeszłości to w wyniku działań podjętych przez zespół EY zidentyfikowano i odzyskano nadpłacony podatek od nieruchomości w wysokości 4 mln PLN, a bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe klienta zmniejszyły się o nawet 500 tysięcy rocznie.
  Marcin Kukuła
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager
 • Estoński CIT

 • Przegląd efektywnościowy CIT i VAT oraz w cle i akcyzie

  Ostatnie lata to okres intensywnych zmian przepisów VAT oraz czas dynamicznego rozwoju praktyki orzeczniczej w wielu aspektach rozliczeń VAT. Nasze doświadczenia pokazują, że w takiej sytuacji podatnicy często koncentrują swoje siły na przystosowaniu się do nowych realiów, nie zwracając często uwagi na bardziej efektywne możliwości prowadzenia rozliczeń czy też na możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconych kwot. A tych możliwości jest sporo, bo są to m.in. odzyskanie odsetek od WNT, importu usług czy lokalnego odwrotnego obciążenia, odzyskanie VAT z tytułu ulgi na złe długi, odzyskanie nadpłaconych sankcji. A to tylko niewielka cześć dostępnych rozwiązań. Co istotne, a o czym często wiele osób zapomina – w wielu wypadkach można domagać się dodatkowo oprocentowania od nadpłaconych kwot. Zdecydowanie warto pochylić się nad wachlarzem możliwości, bo doświadczenia naszych klientów pokazują, że przy niewielkim nakładzie pracy z ich strony można uzyskać istotne oszczędności.
  Tomasz Dziadura
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie, Partner
 • IP Box dla współpracowników

  Ostatnie lata to okres intensywnych zmian przepisów VAT oraz czas dynamicznego rozwoju praktyki orzeczniczej w wielu aspektach rozliczeń VAT. Nasze doświadczenia pokazują, że w takiej sytuacji podatnicy często koncentrują swoje siły na przystosowaniu się do nowych realiów, nie zwracając często uwagi na bardziej efektywne możliwości prowadzenia rozliczeń czy też na możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconych kwot. A tych możliwości jest sporo, bo są to m.in. odzyskanie odsetek od WNT, importu usług czy lokalnego odwrotnego obciążenia, odzyskanie VAT z tytułu ulgi na złe długi, odzyskanie nadpłaconych sankcji. A to tylko niewielka cześć dostępnych rozwiązań. Co istotne, a o czym często wiele osób zapomina – w wielu wypadkach można domagać się dodatkowo oprocentowania od nadpłaconych kwot. Zdecydowanie warto pochylić się nad wachlarzem możliwości, bo doświadczenia naszych klientów pokazują, że przy niewielkim nakładzie pracy z ich strony można uzyskać istotne oszczędności.
  Tomasz Dziadura
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie, Partner
 • Efektywne formy współpracy

 • Podwyższone (50-proc.) koszty uzyskania przychodów dla pracowników „twórczych"

 • Składki ZUS

  Przedsiębiorcy szukający źródeł dodatkowej gotówki powinni w pierwszej kolejności zweryfikować wszystkie obszary kosztowe własnej działalności, w tym ubezpieczeń społecznych. Obciążenie kosztowe z tytułu składki na ubezpieczenie wypadkowe w przedsiębiorstwach zatrudniających kilkuset pracowników mogą wynieść nawet kilka milionów złotych. Z naszych doświadczeń wynika, że aż w 70% analizowanej dokumentacji znajdują się rozbieżności, które mogą wpłynąć na wysokość składek. Analiza dokumentacji dotyczącej sposobu wyliczania składki, stanów zatrudnienia oraz dokumentów źródłowych z obszarów BHP, kadr i płac, a także dokumentacji zdarzeń wypadkowych oraz samych deklaracji ZUS IWA, umożliwia wniesienie wniosku o zwrot nadpłaconych składek za maksymalny okres wynikający z prawa lub historii składkowej przedsiębiorstwa
  Tomasz Olszewski
  EY Polska, People Advisory Services, Senior Manager
 • Wpłaty na PFRON

  Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami to nadal spore wyzwanie dla pracodawców w Polsce. W wielu przypadkach to także niewykorzystany potencjał jeśli chodzi o talenty i umiejętności pracowników. Rosnący współczynnik aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami potwierdza, że coraz więcej firm w Polsce sięga po pracowników właśnie z tej grupy. Nie możemy zapomnieć również o wymiernych korzyściach finansowych. Właściwe dostosowana struktura zatrudnienia połączona z optymalnie dobranymi formami rozliczeń pozwoli uzyskać namacalne oszczędności.
  Tomasz Olszewski
  EY Polska, People Advisory Services, Senior Manager
 • Obniżenie podatku akcyzowego, jakim objęty jest nabywany prąd, gaz, węgiel

  Firmy wykorzystujące w działalności gospodarczej gaz, węgiel i energię elektryczną ponoszą koszt podatku akcyzowego przy zakupie wskazanych mediów. Ów koszt może przybierać znaczne rozmiary, zależne od wolumenu zużywanego nośnika energii lub energii elektrycznej (5 zł / MWH energii elektrycznej, ok. 32 zł za tonę węgla czy ok. 42 zł za 1000 m3 gazu). W wielu przypadkach w przedsiębiorstwach produkcyjnych możliwe jest wdrożenie oszczędności w tym zakresie w postaci zastosowania zwolnień od akcyzy, które efektywnie obniżają koszt gazu, węgla lub energii o kwotę należnej akcyzy. Możliwość wdrożenia oszczędności powinna być każdorazowo poprzedzona dokładną analizą, niemniej nasze doświadczenia wskazują na stosunkowo duże szanse na ich stosowanie.
  Jan Orłowski
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Podatki Pośrednie, Manager
 • Ulgi związane z nabyciem kolorowych certyfikatów

 • Białe certyfikaty

 • Premia kogeneracyjna

 • Rekompensaty kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2 sektorów energochłonnych

  W ramach systemu rekompensat dla sektorów energochłonnych odbiorcy energii elektrycznej mają możliwość uzyskania corocznego zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych kosztów zakupu energii elektrycznej. ale wiąże się to z koniecznością skutecznego złożenia skomplikowanego wniosku. Rekompensaty dla sektorów energochłonnych dają szansę na obniżkę kosztów energii elektrycznej zużytej w 2022 r. na potrzeby produkcji o ok. 110 zł/MWh. Szacuje się, że w kolejnych latach rekompensaty te mogą być jeszcze wyższe z uwagi na wciąż rosnące ceny uprawnień do emisji, które są jednym z głównym czynników wzrostu cen energii elektrycznej.
  Tomasz Ziomek
  EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager
 • Obniżenie kosztów opłaty mocowej

  Opłata mocowa stanowi najwyższy jednostkowy koszt regulacyjny, który doliczany jest do rachunków za energię elektryczną. Ustawa o rynku mocy daje możliwość zmniejszenia jej wysokości (nawet o 83%) dla odbiorców charakteryzujących się stosunkowo stałym lub pozaszczytowym profilem zużycia energii elektrycznej w ciągu doby. Optymalizacja opłaty mocowej wymaga jednak przeprowadzenia prac analitycznych w zakresie określenia najbardziej korzystnego profilu poboru energii elektrycznej (z uwzględnieniem wpływu innych odbiorców końcowych, konfiguracji punktów przyłączenia, wielości dostawców energii oraz wytwórców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa).
  Tomasz Ziomek
  EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Manager

Co nas wyróżnia

Szeroki zespół ekspertów

Posiadamy wyjątkową wiedzę łączącą kompetencje naszych zespołów podatkowych. Taki szeroki wachlarz umiejętności jest kluczowy dla skutecznego zarządzania projektami łączącymi elementy podatkowe, ulgi, dotacje i podatki osobiste.

Indywidualna diagnoza dla każdej firmy

Nasi eksperci przygotują indywidulaną diagnozę firmy będącą zestawieniem zidentyfikowanych rozwiązań dających możliwość uzyskania realnych oszczędności. Przedstawimy ją Państwu wraz z proponowanym planem wdrożenia.

Łączenie dostępnych rozwiązań

Śledzimy na bieżąco zmiany przepisów, analizujemy proponowane rozwiązania dla firm. Dzięki temu możemy elastycznie dobrać i łączyć dostępne instrumenty, które realnie wspierają firmy w ograniczaniu kosztów działalności lub pozyskaniu dodatkowych środków na inwestycje.

Elastyczne wsparcie

Niezależnie od zmian w otoczeniu podatkowym i prawnym szukamy najbardziej efektywnych rozwiązań dla każdej firmy, które są indywidualnie dopasowane to aktualnej jej sytuacji.

Innowacyjne podejście

Unikatowe na rynku podejście pozwalające za jednym razem zweryfikować kluczowe obszary fiskalne oraz okołopodatkowych obciążeń, możliwej poprawy efektywności kosztowej.

Rozliczamy się za sukces 

Działamy dla Państwa za wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o realnie uzyskane korzyści. Bierzemy odpowiedzialność za finalne rezultaty wdrożeń.

Na koszty firmy trzeba patrzeć kompleksowo

 

 Przeczytaj artykuł

CFO Tax Summit

Zapraszamy do udziału w CFO Tax Summit 2023 - konferencji poświęconej aktualnym wyzwaniom podatkowym stojącym przed Dyrektorami Finansowymi.

Zarejestruj się bezpłatnie

Postaw na efektywność! Skorzystaj ze wsparcia EY.

Naszą przewagą jest możliwość uzyskania w jednym miejscu, w jednym czasie, kompleksowego wsparcia i weryfikacji możliwych do uzyskania oszczędności w wielu obszarach. To również podejście „end-to-end” – zespół najlepszych na rynku ekspertów wspiera klienta od diagnozy, przez decyzję o wdrożeniu wybranych instrumentów, aż do uzyskania korzyści, przy jednoczesnym, odpowiednim zabezpieczeniu wdrożenia.

Projektujemy kompleksowy proces, który pozwoli klientowi korzystać z rozwiązań w kolejnych latach, a nie tylko w roku realizacji projektu.

Rozumiemy potrzeby biznesowe każdej firmy – nasza pomoc jest kompleksowa. Jej celem jest zapewnienie firmom minimalizacji obciążeń administracyjnych i bezpieczeństwa rozliczeń z odpowiednimi organami.

Wstecz

Podatki

Dalej

Usługi